Actueel Notulen ALV 9 juni 2021

Notulen ALV 9 juni 2021

2 augustus 2021

Verslag van de 90ste ALV op 9 juni 2021

AGENDA van de 90ste online Algemene Ledenvergadering op 9 juni 2021 van 11.00 – 12.30 uur

 

1.   Opening en goedkeuring notulen van de 89ste  Algemene Ledenvergadering  

2.   Penningmeester: Financieel jaaroverzicht 2020 

3.   Wijzigingen Bestuur 

4.   Rapportage wgav/wgpb 

5.   Rapportage van de OR 

5.   WVTTK 

6.   Sluiting

 

Er waren 31 deelnemers aan de ALV, en er zijn 51 lastgevingen ontvangen. 

1.Opening en goedkeuring notulen van de 89ste Algemene Ledenvergadering

De voorzitter, Geoffrey van Leeuwen, heet iedereen welkom via MS Teams en opent de vergadering. Er zijn geen opmerkingen over de notulen, waarop de notulen worden goedgekeurd.  

2. Penningmeester: Financieel jaaroverzicht 2020

De voorzitter geeft de vertrekkende penningmeester, Adriaan Beenen, het woord. In 2020 zijn de inkomsten door minder contributiegelden weliswaar geslonken, maar doordat de uitgaven ook zijn verminderd i.v.m. de inkrimping van het secretariaat, is er toch sprake van een kleine plus. Het krimpende ledenaantal is wel een punt van zorg, want inkomsten zullen dan blijven dalen. Ook het aantal adverteerders neemt af; op dit moment wordt er nog geen acquisitie gedaan – dat is ook nog niet nodig – maar kan in de toekomst wel nodig zijn. M.b.t. de website en nieuwsbrief-systeem geeft de penningmeester te kennen dat het systeem duur is en tevens aan vervanging / modernisering toe is. Daar gaat bestuur komend jaar naar kijken. 

De Kascommissie heeft alle stukken gezien en gecheckt. Bij monde van Roy Kenkel worden de stukken namens de Kascommissie goedgekeurd. 

De penningmeester vraagt de ALV om decharge te verlenen over het jaar 2020. Deze wordt verleend, er zijn geen nadere opmerkingen of vragen vanuit de leden. Met dank aan de kascommissie! 

3. Wijzigingen bestuur 

Vertrekkend voorzitter Geoffrey van Leeuwen maakt plaats voor Job van den Berg. Geoffrey wordt hartelijk bedankt voor alle bewezen diensten, en veel succes gewenst bij zijn functie bij AZ. 

Penningmeester Adriaan Beenen maakt ook plaats voor een nieuwe, nog aan te stellen vervanger. De penningmeester vervult een belangrijke functie binnen het bestuur, dus Adriaan verdient alle credits voor zijn enorme inzet de afgelopen jaren. 

Verder maken ook Lotte Hajema, Marc v.d. Linden en Dmitri Vogelaar plaats. Nieuwe bestuursleden zijn Arne Bartelsman, Rogier van der Pluijm (beiden werkgroep P-beleid) en Christiaan Bergwerff (bestuurssecretaris). 

De wijzigingen in het bestuur – met de nieuwe voorzitter voorop – worden door de vergadering goedgekeurd en aldus vastgesteld. Job van den Berg neemt het voorzitterschap van de vergadering over. 

4. Rapportage wgav/wgpb 

De voorzitter van de werkgroep Arbeidsvoorwaarden, Kees Cath, geeft aan dat er dit jaar weer tientallen verzoeken zijn binnen gekomen bij de werkgroep, die structurele problemen op een brede manier probeert aan te kaarten. Men lijkt in het algemeen – wellicht ingegeven ook door de COVID-situatie – behoefte te hebben aan persoonlijk contact, ook met uitvoeringsinstanties: meer mensenwerk, minder SSP.  

De inzet om de collega’s op posten in een vroeg stadium te vaccineren is succesvol gebleken: complimenten voor de collega’s die zich hiervoor hebben ingezet. 

Daarnaast heeft de werkgroep ingezet op de thuiswerkomstandigheden: onder andere mede resulterend in de thuiswerkvergoeding en thuiswerkmateriaal, zoals een stoel en een beeldscherm. Er wordt daarnaast actief nagedacht over het hybride werken, inclusief hoe dat op de R8 ingericht zal worden. Daarbij moet volgens de WGAV de focus liggen op een zekere mate van vrijheid voor de Rijksambtenaar, waarin hij/zij zelf kan beslissen hoe de werkweek in te richten. Daarbij moet BZ als werkgever duidelijke kaders bieden, en meenemen dat niet iedereen de luxe heeft om goed thuis te kunnen werken. 

Ook meer aandacht geweest voor het partnerbeleid: heeft geresulteerd in meer vliegtickets, meer MoU’s met landen. Toch zijn daar nog meer middelen nodig. 

De nieuwe voorzitter van de werkgroep Personeelsbeleid, Rogier van der Pluijm, geeft een update over de activiteiten op dit vlak. De WGPB heeft zich 4 doelen gesteld:

1.   Vraagbaak zijn voor de achterban;

2.   Daardoor beter aansluiten bij de wensen van de achterban;

3.   VDBZ nog zichtbaarder maken op PB;

4.   Agenderen + discussiëren, focus o.a. op diversiteit, aandacht voor partnerbeleid. 

De WGPB heeft een zgn. P-panel opgericht, waarbinnen de achterban de mogelijkheid krijgt actief suggesties te doen omtrent PB. Geeft VDBZ de kans om nog meer dan eerst te horen wat er speelt en leeft op de werkvloer. Het nieuwe P-panel is gevraagd om actief mee te denken over vernieuwingen in PB. Voor het P-panel is de WGPB nog op zoek naar collega’s in Den Haag en vanuit beheer en/of ondersteuning. 

De WGPB heeft daarnaast het Mentorprogramma voorgezet, waarmee nieuw aangetreden BZ’ers gekoppeld kunnen worden aan meer ervaren collega’s en men zo over en weer kan leren van elkaar. Er is veel animo voor dit programma, wat eens te meer  aantoont dat  nieuwe collega’s – juist in deze coronatijd - behoefte hebben aan goede begeleiding en verbreding van hun netwerk. Veel dank aan alle mentoren die zich hebben opgegeven hieraan deel te nemen! 

Een werkgroep vanuit HDPO heeft 27 voorstellen gedaan voor aanpassingen van het PB om vacatures binnen BZ beter en sneller te kunnen vervullen. Inmiddels is de Bestuursraad (BR) akkoord gegaan met de eerste voorstellen die gericht zijn op doorstroom. Belangrijk om oog te blijven houden voor de vraag: wat verwachten medewerkers en de organisatie van elkaar? Er volgt een algemene oproep om input te geven aan de WGPB: de deur staat altijd open.  

5. Rapportage van de OR

De voorzitter van de OR, Hester Jonkman, koppelt terug over de werkzaamheden in 2020, waarbij er natuurlijkerwijs veel overlap was met waar de WGAV en WGPB over rapporteerden. Terugkoppeling kan daardoor betrekkelijk kort blijven. 

Verkiezingen zijn goed gegaan, en hebben geresulteerd in twee extra zetels. Er was veel interesse om op de lijst te komen. Positief signaal.  

Goede samenwerking met de nieuwe SG: heldere en open communicatie. Veel aandacht voor het hybride werken en (gedeeltelijke) terugkeer naar de R8.  

T.a.v. de P-schouw is er een (ongevraagd) advies geschreven, die helaas niet 1-op-1 is overgenomen, maar de inzet zal onverminderd blijven. Iedereen wordt uitgenodigd om commentaar te leveren en mee te denken. 

5. WVTTK 

-     Paula Schindeler informeert naar de vliegtickets voor hardship-posten die alleen voor Nederland bestemd zijn; waarom niet ook reizen in de regio? Je bent collega’s langer kwijt als ze telkens verplicht naar NL moeten. Rogier van der Pluijm antwoordt dat deze kwestie op het netvlies staat: de optie om ook in de regio te reizen is niet mogelijk in verband met fiscaliteit – een dergelijke reis wordt gezien als loon. I.v.m. buitenlandvergoedingen kan e.e.a. maar beperkt onbelast worden opgehoogd. HDPO stond er niet onwelwillend in, want lijkt win-win (goedkoper, en mensen minder lang van hun post), maar de Belastingdienst ligt dwars. Discussie echter nog niet volledig afgerond, het zal meegenomen blijven worden.

-     Jeroen van Rijckevoorsel brengt de kwestie op rond de 8% overdrachtsbelasting voor collega’s op de posten die een huis in Nederland willen kopen (wordt dus gezien als investering). Hier schijnt door de Inspecteur naar eigen inzicht uitzondering op gemaakt te kunnen worden: geen eenduidig beleid van de fiscus. Kees Cath geeft aan dat hier contact over is met de Belastingdienst. Het advies is om individueel advies in te winnen; bereidheid bij de fiscus om mee te denken is beperkt. VDBZ zal op dit punt oplettend blijven en blijven aankaarten.

-     Eugenie Tonckens complimenteert VDBZ met het idee van het Mentorprogramma, wat een erg goed idee wordt genoemd. Wordt breed gedragen. In totaal waren er 75 reacties.

-     Paula Schindeler reageert tot slot op de wens van veel jongere collega’s om snel te rouleren. Alle begrip voor de wens om nieuwe uitdagingen aan te gaan, maar voor ‘excellente diplomatie’ is een langere plaatsing om voor de hand liggende redenen soms wel nodig. Rogier van der Pluijm reageert op dit punt door te stellen dat het doel van een normale plaatsing inderdaad 4 jaar moet blijven, maar is het een tweede vraag of dat een verplichting zou moeten zijn. 

6. Sluiting

De voorzitter dankt alle leden voor hun online aanwezigheid en benadrukt nog eens dat input van onze leden belangrijk is en vraagt contact op te nemen met het bestuur als er wat speelt. 

----------