Actueel Update van de Werkgroep Arbeidsvoorwaarden

Update van de Werkgroep Arbeidsvoorwaarden

Kees Cath 29 oktober 2021

Update werkgroep arbeidsvoorwaarden – hybride werken, nieuw CAO, duurzaam ABP en quarantainehotels.  

Werkgroep arbeidsvoorwaarden zoekt vrijwilligers

Heb jij een mening over het arbeidsbeleid van BZ? Vindt jij wat van de Rijnstraat 8 en het hybride werken? Wil jij een verschil maken voor je collega’s? Ben jij goed in advisering en heb een scherpe blik? Wij zoeken jou! Stuur een mailtje naar kees.cath@minbuza.nl of VDBZ@minbuza.nl.

Hybride Werken en Rijnstraat – in lege woorden kun je niet wonen. Je kan er ook niet in werken.

Na 1,5 jaar werken vanaf keukentafels, zitkamers - en voor de lucky few - studeerkamers, is het (voorzichtig) zoeken naar een nieuwe balans tussen thuis en kantoor. Sommige collega’s slaken een zucht van verlichting bij het vooruitzicht van de (gedeeltelijke) terugkeer naar de Rijnstraat. Anderen zijn minder optimistisch.  

De nieuwe situatie vraagt om aanpassingen in onze sociale- digitale- en fysieke werkomgeving. Hiertoe heeft de programmateam Hybride Werken een “plan van aanpak hybride werken” opgesteld. Het werk van het programmateam is grondig en goed doordacht. Geen hosanna over het hybride werken, maar een duidelijk en pragmatisch overzicht van de dillema’s, risico’s en de gedragsafspraken die moeten worden gemaakt.  

Tegelijkertijd blijft de belangrijkste vraag om de omslag tot hybride werken een succes te maken onbeantwoord. Hoe zorgen we dat naast gedrag en cultuur ook de bricks & bytes eindelijk eens op orde worden gebracht? Onze ICT is nog steeds volstrekt ontoereikend, de ARBO plekken thuis afwezig en de Rijnstraat nog steeds geheel ongeschikt als locatie. Het succes van het hybride werken is van veel meer afhankelijk dan alleen het gedrag van de medewerker.  

Toch wordt de bal consequent bij de medewerker gelegd. Het past helaas in een bredere trend: de voorzitter refereerde er al aan: van archiveren tot wob-verzoeken, van travel management tot zalen boeken, van sharepoint tot P-beleid, er worden meer en meer administratieve werkzaamheden bij medewerkers en leidinggevenden gelegd zonder dat hier extra ondersteuning of capaciteit tegenover staat. Sterker nog: de afgelopen jaren lijkt er vooral op onmisbare ondersteuning te zijn bezuinigd. Vaak ten koste van de medewerker en het primair proces. Een stijgend aantal burn-outs is het gevolg.

Om hybride werken tot een succes te maken zijn echte investeringen nodig. Arbowerkplekken, goede ICT en ondersteuning kosten nu eenmaal geld. Je kunt de bemanning en kapiteins nog zo goed opleiden als je wilt, maar als je geen geld steekt in een zeewaardig schip kom je de oceaan niet over. Om maar een pijnlijk voorbeeld te noemen: op de DVB-gang was de luchtkwaliteit dusdanig slecht dat collega’s regelmatig met koppijn de grote vergaderzaal verlieten. Pas na lang klagen kwam Facility Management Haaglanden (FMH) langs dit voorjaar langs. Wat bleek: de luchtaanvoer was niet aangesloten. Het stemt niet tot vertrouwen in FHM of het gebouw.

Gelukkig is er wel voorzichtig positief nieuws op de bits and bites: in de nieuwe CAO Rijk wordt rekening gehouden met thuiswerken. De vraag is echter of de voorziene vergoedingen voldoende zijn; de thuiswerkvergoeding van 2 euro per dag (per januari 2022) is onvoldoende voor extra stook- en energiekosten met de huidige energieprijzen. Daarnaast komt er een mogelijkheid voor het declareren van ARBO-voorzieningen thuis die door de werkgever worden verstrekt en/of door de werknemer mogen worden aangeschaft en tot een maximaal bedrag van 750 euro. Dit is weinig als je bedenkt dat dit eens in de 5 jaar is. Nog belangrijker: hiermee gaat men er vanuit dat men überhaupt de extra woonruimte heeft om in te richten. Tot slot: al deze afspraken gelden helaas niet voor medewerkers die onder de ACRU vallen (lees uitgezonden zijn).  

Uit onze gesprekken met de bestuurder blijkt dat zij zich inzetten om de situatie te verbeteren. Zij zien de zorgen en problemen waar de medewerkers tegenaan lopen. Maar, hun handen zijn gebonden aan de “goedkoop is duurkoop-contracten” met FMH en de uitbesteding van onze eigen ICT. Dit leek goedkoper toen we moesten bezuinigen, maar inmiddels blijkt aan slechte service ook een letterlijk prijskaartje te hangen. We hebben begrip voor de lastige positie van bestuurder, maar dit er ons niet van zal weerhouden om te blijven aandringen op veranderingen van de afspraken met FHM en BZK. Als iets niet werkt is de constatering dat dit nu eenmaal de afspraak is, op een gegeven moment niet meer voldoende. Na vier jaar Rijnstraat is wel duidelijk dat het anders moet. Onze oproep: blijf de problemen waar jullie tegenaan lopen met ons en de bestuurder delen.

Kijkend naar de (mid)-lange termijn: de VDBZ blijft zich inzetten voor één representatieve locatie met ruimte voor alle Haagse BZ’ers. Een kantoor waar iedereen naar behoren kan werken.

Er is medewerkers te lang verteld dat ze een gedragsprobleem hebben, en dat alles anders wordt met een nieuwe mentaliteit en aangepast gedrag. Inmiddels is glashelder (niet het brekende Rijnstraatglas) dat dit onzin is. Vrij naar een bekende Amsterdamse wethouder: in lege woorden kun je niet wonen. Je kan er ook niet in werken.

Nieuw CAO akkoord

Er is een (voorlopig) CAO-akkoord bereikt door de bonden met het Rijk. Op loon is er het volgende afgesproken: er komen een loonsverhoging van 2% (per juli 2021) en een eenmalige uitkering van 300 euro. Ook zijn er verschillende maatregelen voor het hybride werken genomen: 430 euro vergoeding voor thuiswerken in 2021. Verder komt er een tegemoetkoming voor inrichting van woonruimte voor thuiswerken van 750 euro (eens in de 5 jaar) voor meubilering en stoffering van de thuiswerkplek. Daarnaast komt er een mogelijkheid voor het declareren van arbo-voorzieningen thuis die door de werkgever worden verstrekt en/of door de werknemer mogen worden aangeschaft en tot een maximaal bedrag gedeclareerd (onduidelijk hoe hoog). Zoals aangegeven gelden deze thuiswerkvoorzieningen helaas niet voor uitgezonden medewerkers. Wat wel van toepassing is op alle medewerkers is het recht op onbereikbaarheid. Ook wordt de mogelijkheid tot verlof van partners van BZ’ers die in dienst van de overheid zijn bij uitzending verlengd van 4 naar 5 jaar.

De VDBZ beoordeelt dit akkoord als gematigd positief. De 2% loonsverhoging is helaas onder het inflatiecijfer van 2,7%. Structureel gaan ambtenaren er dus in koopkracht (wederom) op achteruit. Het recht op onbereikbaarheid is positief. De middelen voor hybride werken zijn ook positief, waarbij het wel de vraag is of het voorgestelde bedrag voldoende is. De VDBZ betreurt het dat de collega’s op de posten expliciet zijn uitgesloten van deze vergoeding. Waar we als VDBZ ook ontstemd over zijn is dat de schoonmakers van BZ niet bij ons in vast dienst worden genomen. Zij vallen immers onder hetzelfde wurgcontract met FHM en zijn daarmee überhaupt niet in loondienst van BZ. Tot slot: de versterking van de klokkenluidersbepalingen beschouwt de VDBZ als positief.  

Duurzaamheid ABP

Nog wat goed nieuws. Vanuit de VDBZ zijn we verheugd dat het ABP de fossiele investeringen gaat afstoten. We hebben ons als VDBZ hier de afgelopen jaren ook hard voor gemaakt bij ABP-verantwoordingsorgaan en overleggen met andere bonden. De hoop is dat de meeste fossiele investeringen per april 2023 door het ABP zijn afgestoten.  

Quarantaine hotels

Vanuit de posten hebben we veel reacties ontvangen op onze oproep in de vorige nieuwsbrief om ervaringen te delen over de quarantainehotels. We hebben de problemen waar medewerkers tegenaanlopen opgebracht bij de bestuurder. Dit gaat onder meer om kosten die alsnog moeten worden gemaakt vanwege de slechte maaltijden die door quarantaine hotels worden aangeboden. Voor de extra kosten die worden gemaakt vanwege een verblijf in een quarantaine hotel hebben we de toezegging van de bestuurder voor maatwerk en flexibiliteit gekregen.


Kees Cath

Voorzitter, Werkgroep Arbeidsvoorwaarden

Profiel