Actueel Van de OR: In volle vaart

Van de OR: In volle vaart

Fred Duijn 23 april 2018

Een jaar geleden gaven jullie ons een stevig mandaat om via de Ondernemingsraad het VDBZ-geluid te laten horen richting de ambtelijke leiding. Wat levert dat op? In deze column kijk ik graag kort in de achteruitkijkspiegel terwijl we tegelijkertijd in volle vaart vooruit blijven gaan.

De Ondernemingsraad kon met de verhuizing naar R8 onmiddellijk flink aan de bak. De VDBZ-ers hebben zich daarbij samen met de andere OR-leden kranig opgesteld. Waar onze werkgever aanvankelijk niet voelde voor een nulmeting vooraf, noch een onderzoek na zes maanden, nam de OR zelf het initiatief. Onze resultaten hebben de agenda gezet en de ambtelijke leiding aangespoord ook zelf sneller onderzoek te doen en actie te ondernemen.

Mooi dus dat nu wél gekeken wordt naar vervanging van zitjes, naar meer kleur en naar meer concentratieplekken. Maar het kan allemaal nóg daadkrachtiger. Eerst wordt de ADR ingeschakeld voor verder onderzoek. Voor ons is het echter al voldoende duidelijk: R8 is te krap bemeten. Dat hebben we ook de SG BKZ laten weten vanuit de Groepsondernemingsraad van het Rijk.

Met al deze aandacht voor de werkplekken in Den Haag vraag je je af hoe het is op de posten. We willen dat er beter beleid komt over hoe om te gaan met luchtverontreiniging. Verder zou je haast vergeten dat het nieuwe personeelsbeleid het afgelopen jaar aanleiding gaf voor allerlei verbetervoorstellen. Wij zeggen als VDBZ: de kanteling moet een kans krijgen, maar de schaduwkanten moeten eruit. Die zijn er nog legio, want de praktijk is weerbarstig.

Veel leidinggevenden moeten nog altijd wennen aan hun nieuwe personeelsverantwoordelijkheid: het geeft inderdaad extra werk. Verder missen medewerkers een personeelsdienst die aantoonbaar toezicht houdt op naleving van de kaders, en die je helpt als het even tegenzit omdat je bijvoorbeeld nog geen functie hebt na de eerste FBS-ronde. Ik voel voor hen die met schoolgaande kinderen zitten, nog niet weten waar ze naartoe gaan, nog niet kunnen inschrijven bij een nieuwe school, en dus verder onder aan wachtlijsten dreigen te komen voor sportclubs of zwemlessen.

Op verzoek van de Ondernemingsraad is de Commissie Monitoring Plaatsingsbeleid ingesteld. Uit het meest recente advies blijkt dat in de overplaatsingsronde 2018 opnieuw het aantal niet-geplaatsten in de hogere leeftijdsgroepen is gestegen. We lijken daarmee af te drijven van een diverse en inclusieve organisatie, terwijl we de oudere én jongere generaties in de toekomst hard nodig hebben bij een afnemend aanbod op de arbeidsmarkt.

De Ondernemingsraad is het ook gesprek aangegaan over de ontwikkeling van een visie op het personeelsbeleid voor lokale medewerkers. Welk ambitieniveau wordt nagestreefd? Op welke manier is de groei van hun verantwoordelijkheden doorgerekend in de meerjarige personele planning?

Wij willen een open organisatie zijn, maar vergeten soms de kwaliteit en ervaring die we al in huis hebben. In het diplomatieke vak is vertrouwen een belangrijke factor voor succes. We weten: dit komt te voet en gaat te paard. De loyaliteit die BZ-ers hebben in het dienen van de publieke zaak, ook op de moeilijkste plekken, moeten we blijven koesteren. Dit betekent oog houden voor de menselijke maat, heldere afspraken, een rechtvaardige behandeling, en de juiste randvoorwaarden om ons werk goed te kunnen doen. Reken daarbij op de inzet van VDBZ!

Weet ons te vinden en vertel waar je tegenaan loopt. Wat gaat goed, wat kan beter? We zijn er voor grote en kleine zorgen!

Fred Duijn

OR-voorzitter, VDBZ-fractieleden in de OR

Profiel