Actueel Van de Voorzitter: Uw stem telt - VDBZ en modernisering voorzieningen

Van de Voorzitter: Uw stem telt - VDBZ en modernisering voorzieningen

Delphine Pronk 22 mei 2018

Waarde leden, dit is met afstand de moeilijkste column die ik tot nu toe moest schrijven. Aan ons ligt het voorstel voor dat moet leiden tot een modernisering van ons voorzieningenstelsel (DBZV).

Op 29 mei ligt het voorstel ter akkoord aan u, de ALV, voor.
De voorstellen zijn omvangrijk, want het DBZV is omvangrijk. Het is een regeling die ieder van ons - heel begrijpelijk - naar zijn of haar eigen situatie vertaalt. Heb je een partner met of zonder eigen loopbaan, schoolgaande kinderen, een post ver weg, en/ of veel ontvangsten thuis uit hoofde van je functie? Welk besteedbaar inkomen heb ik aan het eind van de maand nog?

Alle artikelen van het huidige DBZV (2007) zijn de afgelopen jaren zorgvuldig onder de loep genomen. Met mijn grote, onuitsprekelijke dank aan Bert de Wilde, Jurriën van der Horst en Ronald Goldberg die alle technische details haarscherp met onze belangen voor het oog hebben besproken.

Het belangrijkste uitgangspunt van de bestuurder is dat het totaalbudget voor het DBZV niet groter wordt. Dus alles waar meer geld naar toe moet (zoals partnervoorzieningen) gaat ten koste van andere posten (zoals overplaatsingsreizen). Daar heeft de VDBZ zich tegen verzet. Maar tevergeefs. Geen extra budget. Voor de VDBZ staat echter als een paal boven water dat een effectieve en efficiënte uitgezonden dienst ook een kostenplaatje heeft. Uitgezonden worden moet ook aantrekkelijk in termen van arbeidsvoorwaarden. Het blijft dus noodzakelijk dat daar geld bij moet, dat zal blijken.

Voor uw bestuur is het aller moeilijkste punt het voorstel om te korten op de passieve representatie. Deze tegemoetkoming is bedoeld ter compensatie van kosten die we maken als we in het buitenland wonen en werken. Je zou het ook kunnen uitleggen als een materiële compensatie voor onze niet in materie uit te drukken inzet. Omdat wij, in dienst van de diplomatieke dienst, met huis en haard telkenmale met hart en ziel flexibel in het buitenland voor het Koninkrijk werken. Die compensatie heet bij defensie een toeslag.

Ik schreef er al eerder over: deze materiële erkenning is belangrijk. Elke korting daarop is moeilijk. Maar in de oorspronkelijke voorstellen lag een korting van 40% voor. Uw bestuur heeft hard gelobbyd om dit naar beneden te brengen tot 15%.
Wat krijgen we daarvoor terug? Een DBZV dat tegemoetkomt aan moderne vormen van samenleven: erkenning van partners, ook financieel, compensatie voor alleenstaande ouders, flexibeler mogelijkheden voor gezinshereniging. In plaats van de aanvankelijk voorgestelde korting op internationaal onderwijs, wordt juist tegemoetgekomen.

Uw bestuur is, alles afwegende, akkoord met de voorliggende voorstellen. Wij zullen u dat ook tijdens ALV toelichten. En uw akkoord vragen.

Het alternatief na een eventueel ‘njet’? Heronderhandeling van de arbeidsvoorwaarden in het perspectief van de invoering van de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren die in 2020 ingaat. Waarbij u weet hoe het gaat met onderhandelingen. Volle winst voor de een of de ander is ondenkbaar als uitkomst. Dat nu de VDBZ aan tafel zat, blijkt ook nu weer doorslaggevend voor de belangen van uitgezonden ambtenaren. Ook vanuit dit perspectief bezien, zijn we vastbesloten om de rol als belangenbehartiger te blijven spelen.

Uw bestuur adviseert het volgende: lees de voorstellen. En laat uw stem horen. Ik reken op u. Zoals u op uw bestuur kan rekenen.


Delphine Pronk

Voorzitter, Bestuur

Profiel