Actueel Van de werkgroep Arbeidsvoorwaarden: Huurbeleid en servicekosten

Van de werkgroep Arbeidsvoorwaarden: Huurbeleid en servicekosten

Bert de Wilde 26 juni 2018

De samenstelling van de WGAV verandert, Bert de Wilde treedt per 1 juli af. Zijn dank gaat in de eerste plaats uit naar het secretariaat, naar Edith en Julie, die het bestuur en de VDBZ steeds fantastisch ondersteunen.

Diana Herbrink is dit voorjaar aangetreden. Beiden zijn nauw betrokken bij het huurbeleid en de servicekosten bij BZ. Op korte termijn start DBV met een werkgroep die het huurbeleid en de omgang met servicekosten tegen het licht gaat houden. Voor de VDBZ is huurbeleid al een tijd een reden van zorg. Ook in de komende tijd staat het huurbeleid centraal. De VDBZ roept leden op wensen en ervaringen met de WGAV te delen.

Wat in Nederland een relatie is tussen huurder en verhuurder, wordt bij BZ een relatie tussen huurder, verhuurder en bewoner. Dat zijn drie relaties in plaats van een; echter hoe meer spelers er zijn, hoe gecompliceerder de zaken worden. Als dan ook nog getracht wordt om de realiteit van Nederland voor de rest van de wereld van toepassing te verklaren, neemt de complexiteit vele malen meer toe.

Recent zijn drie bezwaarprocedures over de hoogte van de servicekosten negatief uitgevallen voor onze leden. De VDBZ had gerekend op de toezegging van billijkheid bij de beoordeling van de hoogte van de servicekostendoorrekening door de departementsleiding. De VDBZ vond het teleurstellend. Betrokken collega’s worden nu gedwongen een hoge bijdrage aan de werkgever te storten. Dat gaat om duizenden euro’s op jaarbasis, voor kosten die je in Nederland nooit zou hebben!

Verder gaat het om gezond en veilig werken op de post. We mogen toch wel wat verwachten van de werkgever als je met je gezin geplaatst wordt in een stad met zware luchtvervuiling. De neiging ontstaat om de discussie te reduceren tot een paar tientjes meer of minder. Het is echter veel meer dan dat. Het gaat om eerlijkheid op de post: gelijke monniken, gelijke kappen op compound en daarbuiten, het gaat om efficiëntie en het gaat om een zorgplicht als werkgever.

Op 16 mei jl. is huurbeleid in het technisch overleg aan de orde gekomen. De VDBZ ziet dat het beleid inzake servicekosten nu tot veel discussie en onrust leidt. DBV gaf aan te verkennen of een modernisering van de servicekostenregeling haalbaar is waarbij nagedacht wordt over een forfaitaire oplossing. De posten zullen bij de verkenning betrokken worden. Centrale vragen zijn: wat is een redelijk inhoudingspercentage en wat wordt de huurnorm? Het nieuwe beleid moet eenduidig en transparant zijn. Dat er nu een werkgroep komt die naar het huurbeleid gaat kijken is een goede eerste stap. Dat hebben we ook vaak benadrukt, nu die werkgroep er is gaan we verder.

Voor aanpassing van de servicekostenregeling is naar verwachting aanpassing van het DBZV 2007 en de Regeling dienstwoningen BZ nodig. De vakbonden komt hierbij instemmingsrecht toe. Naar verwachting worden overgangsbepalingen voorgesteld voor zittende ambtenaren en kunnen de servicekosten over een paar maanden worden geagendeerd voor technisch overleg GO/BZ.

VDBZ is van mening dat op de post geplaatste ambtenaren duidelijkheid moeten hebben en dat aanpassing van het huurbeleid niet tot bezuinigen mag leiden. De VDBZ zal de discussie over de servicekosten en de discussie over het huurbeleid aandachtig volgen.

Nu start er een werkgroep die advies gaat uitbrengen over het nieuwe huurbeleid. De VDBZ wil dit proces nauwgezet volgen en roept leden op ervaringen te delen. De VDBZ accepteert geen bezuinigen via het huurbeleid, wil dat er duidelijkheid komt voor collega’s op de posten, dat er erkenning komt voor het feit dat het huurbeleid in Nederland niet vergelijkbaar is met de situatie in New York, Dhaka of Dar es Salaam en dat gezond en veilig werken op de post concreet wordt gemaakt.

Bert de Wilde
Diana Herbrink

Bert de Wilde

Voorzitter werkgroep Arbeidsvoorwaarden, Bestuur

Profiel