Actueel Van de werkgroep Arbeidsvoorwaarden: Lokale medewerkersraad/servicekosten

Van de werkgroep Arbeidsvoorwaarden: Lokale medewerkersraad/servicekosten

Christophe Kamp 18 september 2018

De afgelopen weken hebben we ons met de volgende zaken beziggehouden:

Lokale medewerkersraad/locally engaged staff council

De nieuwe rijkswet ambtenaren (die indien tijdig geratificeerd door de Eerste en Tweede Kamer per 1 januari 2020 van kracht wordt) kent geen verplichting van rijkswege om met de vakbonden over algemene arbeidsvoorwaarden voor lokale medewerkers te spreken. Dat gebeurt nu gewoon wel in het Gemeenschappelijk Overleg. Tegelijkertijd wordt vanuit de bestuursraad de behoefte gevoeld onder lokale medewerkers om direct met het BZ-bestuur te spreken (lokale medewerkers hebben dat bij verschillende bijeenkomsten doorgegeven). De bestuursraad heeft daarom op 4 juli besloten een lokale medewerkersraad op te zetten. Deze lokale medewerkersraad zal echter geen instemmingsrecht krijgen, maar alleen adviesrecht.

De taken van deze raad zouden de volgende zijn:

“De LMR krijgt de status van een Adviesraad. De voertaal is Engels.
De LMR heeft de taak om de SG te adviseren t.a.v. wijzigingen in het personeelsbeleid of arbeidsvoorwaarden die het merendeel van de lokale medewerkers raken. Het gaat hierbij om zaken als de loonvaststellingsystematiek, flankerende maatregelen bij organisaties, voorzieningen bij arbeidsongeschiktheid of oudedag, diversiteit en inclusie, het MTO, de gesprekcyclus, het scholingsbeleid en het nieuwe werken.
Bij negatief advies wordt door de SG open, reëel en op overeenstemming gericht overleg gevoerd met de LMR.
De advisering over voorgenomen wijzigingen in personeelsbeleid of arbeidsvoorwaarden die alleen de LM’s van een specifieke post raken, blijft voorbehouden van de postraad van die post of, als die er niet is, de LM’s van die post. De postspecifieke arbeidsvoorwaarden (uitgewerkt in de PUW) zullen rechtstreeks worden besproken tussen de postraad en HDPO/AR.”

VDBZ en de andere vakbonden in het Gemeenschappelijk Overleg hebben aangegeven het positief te vinden dat lokale medewerkers meer direct met het BZ-bestuur te kunnen spreken. Echter, het instemmingsrecht dat lokale medewerkers nu via de vakbonden hebben in het GO, zal met de nieuwe rijkswet per 2020 verdwijnen, en de rechtspositie van de lokale medewerkers wordt daardoor zwakker. We hebben dan ook aangegeven dat het beter zou zijn geweest als de lokale medewerkersraad wel instemmingsrecht zou hebben, of indien het GO ook na 1 januari 2020 nog gewoon over arbeidsvoorwaarden van lokale medewerkers kan spreken. De bestuursraad wil daar echter niet aan. De VDBZ zal hierover de discussie blijven aangaan.

De FNV heeft aangegeven tijdens het GO van 17 september dat het niet formeel wil instemmen met een lokale medewerkersraad die alleen adviesrecht heeft. Tegelijkertijd zal FNV het ook niet tegenhouden. Met andere woorden: wij willen niet formeel betrokken worden bij dit besluit want wij kunnen ten principale niet instemmen met een situatie dat de rechtspositie van lokale medewerkers zwakker wordt. Mochten lokale medewerkers na inwerkingtreding van de nieuwe rijkswet zich bij de FNV melden met zaken die spelen, dan zal de FNV hun zaak bij BZ proberen te behartigen.

Servicekosten

VDBZ ontvangt met enige regelmaat bericht van bezorgde collega’s op de posten die geconfronteerd worden met onduidelijkheid over de regelgeving en uitvoering van de Regeling dienstwoningen BZ m.b.t. servicekosten. VDBZ benadrukt in technische overlegbijeenkomsten met de bestuurder en de vakbonden het belang van transparantie over de in rekening te brengen servicekosten voor het tekenen van huurovereenkomsten voor dienstwoningen bij de uitgezonden medewerker en is in afwachting van een door DBV voor te bereiden modernisering en vereenvoudiging van de Regeling dienstwoningen BZ waarbij voor de VDBZ het belangrijkste punt zal zijn een overgangsregeling voor bestaande contracten.

In de tussentijd werd VDBZ geïnformeerd over een binnenkort te volgen bericht van de bestuurder - en naar verwachting een herhaling van een bericht d.d. april 2017 - waarin opgeroepen zal worden de bestaande regeling (met terugwerkende kracht) toe te passen.

Christophe Kamp

voorzitter werkgroep Arbeidsvoorwaarden, Bestuur

Profiel