Actueel Van de werkgroep Arbeidsvoorwaarden: Drukke tijden

Van de werkgroep Arbeidsvoorwaarden: Drukke tijden

Diana Herbrink 23 mei 2019

Het zijn drukke tijden voor alle collega’s die een rol spelen in de uitzending van collega’s van BZ en vakdepartementen en voor hen die zelf in overplaatsing zijn. In al die drukte gebeurt er tegelijkertijd veel in de wereld van arbeidsvoorwaarden. Met name navolgende onderwerpen houdt onze Werkgroep Arbeidsvoorwaarden al maanden bezig.


Servicekosten


Eind vorige week ontvingen we een voorstel tot wijziging van het DBZV2018 en de Regeling BZ in verband met het treffen van een forfaitaire regeling voor servicekosten en lokale heffingen dat binnenkort in een technisch overleg GO/BZ besproken wordt. Het onderwerp houdt collega’s op de posten en bij 3W en FSO flink bezig, reden waarom het VDBZ-bestuur met de leden zorgvuldig naar het voorstel wil kijken.


Eenmaal akkoord bevonden wordt de forfaitaire regeling nl. van toepassing op alle dienstwoningen in het buitenland inclusief residenties en gaat deze gelden voor alle uitgezonden ambtenaren inclusief attachés.


Het streven van de bestuurder is de forfaitaire regeling uiterlijk per 1 juli 2019 van kracht te laten worden. Tot die tijd blijft onze bestuurder vasthouden aan uitvoering van de huidige regelgeving inclusief de mogelijkheid een beroep te doen op de hardheidsclausule.


VDBZ blijft vanwege het vasthouden aan uitvoering van de huidige regelgeving hameren op een overgangsregeling voor collega’s die keurig hebben betaald en straks in verhouding tot de forfaitaire regeling te veel hebben betaald. De bestuurder heeft aangegeven hard te werken aan een voorstel. Met dit voorstel zal VDBZ ook zorgvuldig omgaan, niet alleen vanwege het gelijkheidsprincipe voor alle uitgezondenen, maar ook en niet onbelangrijk omdat de ADR in het licht van de maatschappelijke verantwoording meekijkt.


De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)


De minister van BZK zal met de vakbonden bij de sector Rijk een civielrechtelijke CAO Rijk sluiten voor alle rijksambtenaren die als gevolg van de per 1 januari 2020 geplande normalisering een arbeidsovereenkomst krijgen op basis van het Burgerlijk Wetboek. De CAO Rijk heeft gevolgen voor Rijksambtenaren (inclusief BZ-ambtenaren), honoraire consuls, lokale medewerkers op de posten maar ook voor onze civiele experts en verkiezingswaarnemers. In afwachting van de concepttekst CAO Rijk die ter raadpleging aan de achterban van de vakbonden zal worden voorgelegd, blikken de bonden al enige tijd met de bestuurder vooruit op hoe bepalingen die niet onder de CAO Rijk vallen, worden ondervangen en naar alle betrokkenen worden gecommuniceerd.


Daar veel nog afhankelijk is van wat er in de concepttekst CAO Rijk zal staan, is het nu te vroeg om al meer informatie te delen. Echter na de zomer (waarschijnlijk in september) organiseert de VDBZ een informatiebijeenkomst over de gevolgen van de Wnra voor leden. Meer informatie volgt in een volgende Nieuwsbrief of via een separaat bericht.Diana Herbrink

lid, Werkgroep Arbeidsvoorwaarden

Profiel