Actueel Verslag ALV 27 januari 2020

Verslag ALV 27 januari 2020

3 maart 2020             AGENDA
  van de 88ste Algemene Ledenvergadering op 27 januari 2020
      om 16.00 uur in de blauwe zaal bij Zziin

1. Opening en goedkeuring notulen van de 87ste Algemene Ledenvergadering
2. Tarieven lidmaatschap
3. Voorstel samenstelling Bestuur
4. Rapportage wgav/wgpb
5. Rapportage van de OR
6. Discussie: Inzet VDBZ komend jaar
7. WVTTK
8. Sluiting
 
Ad Agendapunt 3:
Voorstel samenstelling bestuur

Geoffrey van Leeuwen     - Voorzitter
Adriaan Beenen     - Penningmeester        
Kees Cath        - Vz Wg Arbeidsvoorwaarden
Dimitri Vogelaar       - Vz Wg Personeelsbeleid
Lotte Hajema        - Lid
Marc van der Linden     - Lid
Reneko Elema      - Lid
Tessa Martens     - Lid
Miguel Braet                     - Lid
Freek Vossenaar    - Lid, Min. van EZK 

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en verwelkomt de leden. Aangezien er geen zalen meer beschikbaar waren op de Rijnstraat, moest er uitgeweken worden naar Zziin op het Centraal Station.
Het bestuur heeft 88 lastgevingen ontvangen.
De notulen van de 87ste ALV worden vastgesteld.

2. Tarieven lidmaatschap
De penningmeester stelt een nieuw contributiebedrag voor de gepensioneerde leden voor. Zij gaan € 10, - (zonder automatische incasso € 15, -) betalen i.p.v. € 25, - (zonder automatische incasso € 30, -).
De schalen 1 t/m 11 i.p.v. 1 t/m 9 betalen € 25, - (zonder automatische incasso € 30, -). De overige indeling van de schalen blijft hetzelfde.
Het eerste jaar lidmaatschap blijft onveranderd gratis.
De vergadering gaat akkoord.

3. Voorstel samenstelling bestuur
Kees Cath heeft het voorzitterschap van de werkgroep arbeidsvoorwaarden overgenomen van Diana Herbrink.
Kees Cath wordt na accordering van de leden officieel benoemd.

4. Rapportage wgav/wgpb
De werkgroep Arbeidsvoorwaarden heeft zich samen met de OR over het nieuwe personeelsbeleid gebogen. Dat is op tijd gelukt. Als er een verschil tussen het nieuwe en oude reglement is, dan gelden de voor de medewerker meest voordelige regels. Aankomende zomer wordt er geëvalueerd. Zijn er dan elementen die we willen toevoegen, dan wordt dat alsnog besproken.
In geschillencommissie komt een BZ-er en een VDBZ-er. Paul van den IJssel is voorgesteld. De geschillencommissie is de vervanging van commissie van bezwaar.
Gevraagd wordt naar speciale aandacht voor de hardheidsclausule. Dit zal meegenomen worden in de juridische check.

Werkgroep Personeelsbeleid.
Met betrekking tot het memo van HDPO over het personeelsbeleid zijn er drie prioriteiten. Er is nog veel onvrede over de dienstverlening, over de matching en er is een probleem met vacatures op het departement.
Het bestuur heeft hierover gesproken met HDPO. Zij willen de dienstverlening verbeteren.
HDPO heeft geen capaciteit om te doen wat ze moeten doen. HDPO heeft mandaat gevraagd en gekregen om eerst de grote rotzooi op te ruimen.
Het bestuur wil van de leden graag horen of de doelstellingen worden gehaald. In maart wordt er een bijeenkomst georganiseerd en een open discussie aangegaan over de toekomst van de diplomatie.
Wat betekent het dan voor het P-beleid?
Reacties uit de zaal:
 •  Interdepartementale uitwisseling is een absolutie vereiste van het nieuwe personeelsbeleid.
 •    Er zijn ongeveer 100 mensen gedetacheerd bij andere departementen, Brussel, gemeenten en andere internationale organisaties.
 •   De leiding is nog erg aan het zoeken. Met de huidige systematiek kan het doel niet behaald worden. Hoe kunnen we die doelstellingen wel halen is de vraag.
 •   Nu kunnen mensen alleen nog met hun leidinggevende praten.   Internationale organisaties hebben een centraal personeelsbeleid.
 •   Er is geen overzicht wat voor mogelijkheden er zijn voor functies.
 •   Mensen worden niet meer opgeleid voor specifieke functies. De kanteling wordt niet afgemaakt. Is het wel gelukt of niet gelukt?
 •   Medewerkers willen met een PMA kunnen spreken.
 •   Niet elke leidinggevende is altijd even goed.
 •   Eerste evaluatie: eerst doorzetten op koers, daarna evalueren. Met het gevaar dat medewerker vermorzeld worden onder de kanteling.
 •   Hoe veilig voelt de medewerker zich? Er is geen inzicht in getallen.
 •   Als je kanteling terugdraait en krijg je de oude problemen er ook weer bij.
 •   De kanteling kun je niet meer terugdraaien.
 •   BZ is een decentrale organisatie. Er moet iemand zijn die overzicht heeft. Tegenhouden van de kanteling is geen optie.
 •   Zijn we trendzetters of trendvolgers? De personeelsdienst kreeg altijd de schuld en daarom kregen we de kanteling. Nodig bijvoorbeeld Shell en Unilever uit en kijk hoe zij hun personeelsbeleid hebben geregeld.


5. Rapportage OR
Dit keer alleen de highlights die (ook) voor de posten bijzonder relevant zijn:
Advies P-schouw. Voor de inhoud zie de OR nieuwsflits.

Voor komend jaar twee zaken waar de OR aan wil werken:
1. Werkstress / kwaliteit / excellente diplomatie in relatie tot ondersteuning: hebben we die nog wel genoeg om ons werk goed te kunnen doen.
2. input/advies aansturing Postennet. Herinrichting Postennet.

Reactie uit de zaal:
MTO. Voor leidinggevende wordt het MTO gebruikt als bevorderingsinstrument (in positieve en negatieve zin). Dit zou niet zo mogen zijn.

6. Discussie: inzet VDBZ
• Diplomatie als vak.
• Hoe kijkt het departement tegen de loopbaan aan?
• Hoe trekken we jonge mensen aan?
• DBZV. We krijgen veel mails binnen van onze leden. In het nieuwe DBZV worden alleenstaanden op de post onevenredig hard getroffen. We gaan de komende maanden vragen of dat inderdaad het geval is. Zo nodig gaan we het DBZV openbreken en om reparatie vragen.
• Het gebouw. Leiding heeft zich gecommitteerd aan een nieuw gebouw. Wij willen van het begin af aan meepraten.
• We houden de vinger aan de pols van het nieuwe personeelsbeleid.
• Ten slotte gepensioneerden krijgen een herkenningspunt. We gaan met Springerlezingen beginnen. We hebben toestemming van de erven om de naam te gebruiken.

Reactie uit de zaal:
• Aandachtspunt: de R-ink normen (huisvesting).
Dit punt zal worden meegenomen in de nog uit te sturen VDBZ-enquête.
• Bevolkingsonderzoeken. Ging via personeelsdienst. Nu niet meer. Willen dat mensen op die info worden gewezen. En dat er recht is om een bepaald ziekenhuis.
• Interimpoel en perspectiefpoel is ook een aandachtspunt.
De OR is daar ook actief in, alsmede de landelijke bonden.
• Medische zaken lijken niet meer verplicht te zijn. Is dat niet ook over de schutting gegooid?
Daar wordt naar gekeken.
• Meer zicht houden wat er aan juridische zaken speelt. Dit is niet duidelijk.
Leden zullen worden opgeroepen om dit te delen.
• AVG-regeling, daardoor krijg je niet meer te zien wie er b.v. overleden is.
• Denk vast aan de OR-verkiezingen van volgend jaar. We zijn als OR vaak volgend, moeten meer leidend zijn.
Dit punt wordt meegenomen.


7. WVTTK
De frequentie van de nieuwsbrieven neemt af. Dat is jammer.
Het bestuur heeft besloten minder nieuwsbrieven uit te sturen. Vier keer per jaar een nieuwsbrief, tussendoor meer nieuwsflitsen en een paar keer per jaar een papieren versie van de nieuwsbrief te maken.
Als er meer mensen de nieuwsbrieven missen gaan we het aanpassen.


8. Sluiting
De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering.

              ----------Fotoalbum

alt IMG_0014 (002).jpg bekijk foto alt IMG_0016 (002).jpg bekijk foto alt IMG_0018 (002).jpg bekijk foto alt IMG_0019 (002).jpg bekijk foto alt IMG_0022 (002).jpg bekijk foto alt IMG_0023 (002).jpg bekijk foto