Actueel Verslag Pensioenbijeenkomst 24 oktober 2019

Verslag Pensioenbijeenkomst 24 oktober 2019

19 november 2019

Verslag pensioenvoorlichtingsbijeenkomst 24 oktober 2019

Namens de VDBZ heet Miguel Braet, lid van de werkgroep Arbeidsvoorwaarden VDBZ, alle aanwezigen van harte welkom en geeft het woord aan Steven Jongbloed, actuaris bij het bestuursbureau van het ABP. Een actuaris is een wiskundige die zich bezig houdt met doorrekenen van risico’s bij pensioenen en verzekereningen.

Steven neemt de aanwezigen mee door de laatste actualiteiten bij het ABP aan de hand van een PowerPointpresentatie te laten zien. Dit zijn aan de ene kant ontwikkelingen in de inkomsten van het ABP uit premies en beleggingen en aan de andere kant de verplichtingen van ABP aan de deelnemers. Hij gaat dieper in op de discussie over de dekkingsgraad, het voorlopige pensioenakkoord, mogelijke kortingen van de pensioenen en eventuele verhogingen van de premies.

Steven geeft een korte introductie van de structuur van het ABP en APG. Het ABP is in 1996 geprivatiseerd en dit houdt onder andere in dat de overheid geen greep meer uit de kas kan doen. In 2008 is ABP gesplitst in twee onderdelen: het uitvoeringsorgaan APG, en het pensioenfonds ABP. Het bestuursbureau waar Steven werkt, behoort tot ABP. APG adviseert ABP over goede en betaalbare pensioenen voor nu en straks. Het beleid van ABP is samengevat in één document: de ABTN (Actuariële en Bedrijfstechnische Nota). Steven geeft als tip mee om dit document, dat sinds twee jaar op de website van het ABP te vinden is, te lezen, omdat recent de teksten beter toegankelijk zijn gemaakt.

Link naar de ABTN: https://www.abp.nl/images/ABTN_2019_getekend.pdf

Steven laat zien dat de rendementen op beleggingen behoorlijk positief zijn, echter de problemen zijn nog niet opgelost omdat de pensioenverplichtingen harder zijn gestegen. De actuele dekkingsgraad (verhouding tussen het kapitaal en de pensioenverplichtingen) staat daarom momenteel onder de 100%. Voor een deel wordt dat veroorzaakt doordat de rekenrente heel laag is. De rekenrente is gebaseerd op rente die je kunt krijgen als je geld risicovrij weg zet. Echter het vermogen staat maar voor een deel op een rentedragende rekening met een laag risico. Voor een ander deel belegt het ABP in zogenaamde zakelijke waarden, zoals aandelen, en dat levert (gemiddeld) hogere rendementen op.

Het is moeilijk om afspraken over de dekkingsgraad en de rekenrente terug te draaien. Als de beleidsdekkingsgraad (het 5-jaarsgemiddelde actuele dekkingsgraad) te laag blijft is er een kans dat de pensioenpremies omhooggaan (werknemer & werkgever), of gekort moet worden op de pensioenen. De actuele dekkingsgraad is die van vandaag. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste 12 dekkingsgraden, en is daarmee stabieler dan actuele dekkingsgraad.

De verwachting is dat de beleidsdekkingsgraad van het ABP aan het eind van dit jaar niet minimaal 100% zal zijn. De dekkingsgraden verschillen per pensioenfonds. Dit hangt onder meer af van de gebruikte beleggingsfondsen. De bouw doet het b.v. beter omdat er relatief een groot aandeel in bouwgerelateerde fondsen is belegd die de afgelopen jaren hogere rendementen behaalden.

In de afgelopen jaren zijn de pensioen niet geïndexeerd en is er een achterstand van maximaal 16% ontstaan. Bij de bepaling welk rendement nodig is wordt bijvoorbeeld ook met een scenario berekend dat die achterstand wordt ingelopen. Maar dat zou ook consequenties kunnen hebben voor de hoogte van de premie.

De Ultimate Forward Rate (UFR) is de rente voor pensioenfondsen en verzekeraars waarmee de huidige waarde van hun toekomstige verplichtingen na 20 jaar moet worden her-berekend. De UFR-rente wordt strenger.
 
Welke keuzes heb je bij pensioen? Je kunt eerder (vanaf 60 jaar) of later met pensioen, maar niet later dan vijf jaar na de AOW-leeftijd. Uitstel levert om twee redenen een hoger pensioen op omdat je én langer pensioen opbouwt, én later met pensioen gaat, waardoor je naar verwachting minder jaren een uitkering krijgt.
Bij BZ kun je nu langer doorwerken dan je AOW-leeftijd. Na de inwerkingtreding van de Wet normalisering Rijksambtenaren (WNRA) per januari 2020 verandert dit. Het advies is om bij HDPO te informeren welke mogelijkheden er zijn.
 
Belangrijke grenzen voor de (beleids)dekkingsgraad in 2019.
We zitten eind 2019 vier jaar onder de grens van 104,2%. Als we volgend jaar 5 jaar onder de dekkingsgraadgrens zitten, moeten de pensioenen worden verlaagd.
Een eventuele verlaging mag over maximaal 10 jaar gespreid worden, zodat de pensioenen niet plotseling fors lager wordt. Maar, moeten we nu wel gaan korten als we over een paar jaar in het nieuwe pensioenstelsel onder dezelfde omstandigheden niet gekort zouden hebben? Dat is nu de vraag.
Op 5 juni 2019 is het principeakkoord voor vernieuwing van het pensioenstelsel gepresenteerd. De levensverwachting is maar beperkt gestegen. Hierdoor hoeft in 2025 de pensioenleeftijd niet verhoogd te worden. Bij het rekenen met de levensverwachting maakt men gebruik van generatietafels. Een generatietafel is een tabel waarin voor iedere leeftijd de resterende levensverwachting is opgenomen.

Er werden verschillende vragen gesteld door de aanwezigen over onder andere de vertegenwoordig van bonden bij pensioenonderhandelingen, de verschillende grondslagen van de berekeningen voor de dekkingsgraden en pensioenverplichtingen en de ontwikkeling van het aantal deelnemers.

De bonden zijn vertegenwoordigd in de Pensioenkamer via het CCOOP. Met de adviezen wordt rekening gehouden.

Zowel het aantal deelnemers stijgt als het aantal deelnemers dat met pensioen gaat. Het begrip ‘Slapers’ zijn mensen die uit dienst zijn, maar nog niet met pensioen zijn. Die hebben dus nog wel een claim op het pensioenfonds.

Er wordt ook nog een vraag gesteld over de overgang van eindloon naar middelloon. Het beeld bestond dat dit een groot verlies was. Steven legt uit dat dit gedempt werd bij de overgang, omdat het pensioen toen van 70% eindloon naar 90% middelloon ging. Door fiscale maatregelen is de middelloonregeling de afgelopen jaren versoberd, waardoor die 90% wat lager is geworden.

Vorig jaar is er een leesbaar pensioenreglement gemaakt en Steven raadt aan om dit te lezen.
 
Miguel bedankt Steven Jongbloed voor de presentatie en de aanwezigen voor hun komst en goede vragen.

                                                        ----------


Fotoalbum

alt IMG_0690 Pensioenbijeenkomst 2019.JPG bekijk foto alt IMG_0691 Pensioenbijeenkomst 2019.JPG bekijk foto alt IMG_0692 Pensioenbijeenkomst 2019.JPG bekijk foto