Actueel Verslag Pensioenvoorlichtingsbijeenkomst 8 november 2018

Verslag Pensioenvoorlichtingsbijeenkomst 8 november 2018

21 november 2018

Jurrien van der Horst, lid van de Werkgroep Arbeidsvoorwaarden en verantwoordelijk voor het Pensioendossier, heet de aanwezige pensioenliefhebbers welkom.
 
- Inzicht in de eigen pensioensituatie.
De website van het ABP biedt veel informatie met betrekking tot de        dekkingsgraad, maar ook over je persoonlijke situatie.

Na inloggen met je DiGiD is het op MijnABP mogelijk je pensioenopbouw in te zien en hoeveel je ontvangt als je met pensioen gaat. Het is ook mogelijk je eigen pensioen te plannen. De mogelijkheden die hiervoor beschikbaar zijn, zijn o.a. een hoog-laag pensioen of eerder of later met pensioen gaan.

Ook uitruilen van pensioen (met partnerpensioen) is mogelijk. Overleg over eerder of later met pensioen gaan, eerst met de werkgever. Het uitruilen van pensioen kan alleen bij uitdiensttreding en dus bij ingang pensioendatum.

De ABP-website biedt verschillende tools om de mogelijkheden te bekijken. De VDBZ adviseert haar leden om daar vooral naar te kijken. Het ABP is voor ambtenaren. Het is ook mogelijk te bellen met een pensioenadviseur van het ABP.

Op de site Mijnpensioenoverzicht.nl kan ook de partner inloggen en wordt ook de AOW meegenomen in de berekeningen.

- BZ-voorziening partnerpensioen.

Er is door de VDBZ hard onderhandeld afgelopen 2 jaar over nieuw voorzieningenstelsel DBZV. Uitkomst is o.a. dat de ambtenaar wiens partner op de standplaats verblijft ontvangt een forfaitaire tegemoetkoming van € 4.982 netto per jaar voor het treffen van een oudedagsvoorziening voor de partner, was tot nu toe ruim € 2200. De oude Regeling oudedagsvoorziening partners uitgezonden ambtenaren BZ waarbij een geblokkeerde spaarrekening moest worden geopend wordt ingetrokken.

Jurrien geeft het woord aan Steven Jongbloed, actuaris bij het bestuursbureau van het ABP.

Steven Jongbloed deelt zijn meegebrachte papieren power point presentatie met de aanwezigen en loopt deze door. Deze presentatie staat ook op onze website.
Het huidige pensioenstelsel is ingewikkeld. Er wordt aan een minder complexe pensioenregeling gewerkt.
Steven legt in reactie op een vraag uit dat ‘Slapers’ mensen zijn uit dienst, maar nog niet met pensioen.
Steven vraagt aan de zaal welke rekenrente men redelijk zou vinden? Lage rente in langlopende aandelen (staatsobligaties) of hoge, meer risicovolle, aandelen? Hij licht toe dat als je de marktrente hanteert, dan kan je pensioenen sneller verhogen (indexeren), maar kan het ook zijn dat je sneller pensioenen moet korten bij een dalende rente. Veel mensen geven 2,7% als beste rente aan. Het vaststellen van de rekenrente is ook vooral een politiek besluit.

De actuele dekkingsgraad in Q3-2018 staat op 106%. Gevraagd wordt of die niet hoger zou moeten zijn. Dit komt door de lage rekenrente. Dit heeft als consequentie dat de waarde van de toekomstige pensioenverplichtingen dan erg omhooggaan.
Het ABP heeft aan haar deelnemers gevraagd waarin duurzaam belegd zou kunnen worden. Voorwaarde is dat het niet ten koste mag gaan van het rendement.

Tot slot nog een korte toelichting op de onderhandelingen over het een nieuw pensioenstelsel. Het stelsel moet persoonlijker worden, maar geen eigen potje. Meer keuzes voor de deelnemers. Het moet wel fiscaal mogelijk gemaakt worden. Er moet een zorgvuldige overgang komen en er moet een geschikt moment gekozen worden.

Gevraagd wordt of het klopt dat er in het verleden op een slechte dag een greep door de regering uit de pensioenpot is gedaan. Dat klopt inderdaad, maar dat kan na privatisering van het ABP niet meer gebeuren. Het ABP is nu een private instelling.
Er wordt opgemerkt dat de gemiddelde leeftijd van de deelnemers hoog is, er gaan veel mensen met pensioen de komende jaren. Wat betekent dit voor de jongere mensen? Het is een kapitaal gedekt systeem, gunstig voor de jongere generatie.

Steven geeft mee dat je nu op Mijn ABP een overzicht van je ingelegde premie en de waarde van je rendement kunt vinden. Ook kan je pensioen indien gewenst worden overgedragen aan een ander pensioenfonds. Er is ook een mogelijkheid om in te betalen, via ABP extra pensioen.

Er zijn geen verdere vragen. Jurrien dankt Steven Jongbloed hartelijk voor zijn komst en sluit de vergadering.
                                                             ----------
Foto's: Aad Meijer

Fotoalbum

alt 181108 VDBZ pensioenbijeenkomst 6804 2.jpg bekijk foto alt 181108 VDBZ pensioenbijeenkomst 6808 2.jpg bekijk foto alt 181108 VDBZ pensioenbijeenkomst 6809 2.jpg bekijk foto alt 181108 VDBZ pensioenbijeenkomst 6810 2.jpg bekijk foto alt 181108 VDBZ pensioenbijeenkomst 6812 2.jpg bekijk foto alt 181108 VDBZ pensioenbijeenkomst 7151 2.jpg bekijk foto alt 181108 VDBZ pensioenbijeenkomst 7156 2.jpg bekijk foto