Actueel Verslag Pensioenvoorlichtingsbijeenkomst van 13 december jl.

Verslag Pensioenvoorlichtingsbijeenkomst van 13 december jl.

19 december 2017

Jurriën van der Horst (werkgroep Arbeidsvoorwaarden) opent de vergadering en heet spreker Steven Jongbloed (actuaris van het ABP) en alle aanwezigen van harte welkom.

Jurriën geeft kort weer hoe je inzicht in je pensioen kunt krijgen. Hij adviseert om eens op de website van het ABP, mijnABP te kijken (inloggen met de DigiD). Interessant om te zien wat de mogelijkheden om je pensioen aan te passen zijn (bv deeltijdpensioen, hoog-laag).
Hij adviseert ook om eens te kijken op de site www.mijnpensioenoverzicht.nl voor als je meerdere banen hebt gehad en meerdere pensioenen. Voor persoonlijke vragen kun je bij Jurriën terecht.

Jurriën geeft het woord aan Steven Jongbloed, werkzaam bij het bestuursbureau van het ABP.
Steven begint met de vraag of er iets leeft m.b.t. het pensioen onder de aanwezigen. Gevraagd wordt hoe het zit met pensioen in het buitenland. Dit gaat niet verloren als je naar het buitenland gaat. Hij adviseert om de werkgever te vragen naar de consequenties als je vroegtijdig uit dienst treedt.
Hij geeft verder mee dat de VPL uitkering kan vervallen als je uit dienst treedt en pas 2 jaar later met pensioen gaat. Hij raadt aan dit bij het ABP na te vragen en je goed te laten adviseren.
Het nabestaandenpensioen is een aandachtspunt.
Op de vraag wat het verschil is tussen moeten en mogen met pensioen antwoord hij. Vanuit het ABP mag je vanaf 60 jaar met pensioen. De periode er tussen is eigen keuze. Of je later met pensioen kan gaan hangt af van wat er met de werkgever is afgesproken.
Op de vraag wat het APG doet, antwoord hij dat het APG het ABP adviseert.

De aanwezigen hebben allen een papieren exemplaar van zijn power point presentatie gekregen. Steven loopt de volgende onderwerpen door:

►Financiële positie ABP
   ►Dekkingsgraad
   ►Premiebeleid ABP
►Complexiteitsreductie in de pensioenregelingen
   ►Aanleiding
   ►Wijzigingen middelloonregeling
►Nieuw kabinet
   ►Wat willen de partijen?
   ►Toekomst stelsel

Beleidsdekkingsgraad. Meer premie vragen is alleen goed voor lange termijn.
De rekenrente wordt vastgesteld door De Ned. Bank.
Bezittingen ABP worden beïnvloed door Rendement, Rekenrente en Levensverwachting.

In antwoord op vraag over eventuele externe bedreigingen voor ons pensioenstelsel antwoordt Steven hierop dat gematigde inflatie niet erg is. Hele hoge inflatie is wel een dreiging. In Europa moeten we waken dat er geen grote Europese pensioenregeling komt, maar hij acht de kans dat dit gaat gebeuren klein.

Premiebeleid. Nieuw meerjarig premie-en opslagbeleid vanaf 2017. Vorig jaar is het premiebeleid uitgerold. Volgend jaar wordt de premie robuuster en hoger dan afgelopen jaren. Als de premie omhoog gaat, heeft dit effect op ons netto-inkomen.

Aanleiding voor de complexiteitsreductie in de pensioenregelingen.
Op dit moment is de pensioenregeling te complex en is de regeling niet meer integer en beheerst uit te voeren. Het is niet meer uit te leggen aan de deelnemers en de regeling voldoet niet meer aan de wet- en regelgeving.
De reden waarom dit nu moet gebeuren is dat er een uitvoeringsinfarct dreigt. Met als extra complicaties bovenop de huidige complexiteit dat per 1-1-2018 wettelijk vereist is dat de pensioenleeftijd van 67 naar 68 jaar gaat. De voorbereiding in 2017 te veel uitvoeringscapaciteit kost en het niet te realiseren is zonder maatregelen.

Wijzigingen middelloonregeling.
Uit het akkoord in de Pensioenkamer komen de volgende wijzigingen:
1. Pensioenrekenleeftijd 68.
Op de vraag of de pensioenleeftijd terug te draaien is, antwoordt Steven dat dit niet gaat lukken. Het kan, maar dan krijg je veel minder pensioen. AOW zou dan opgebracht moeten worden door de werkenden door diegenen die met 65 met pensioen gaan. Dan gaat de premie 2 of 3 keer omhoog. Dat is niet wenselijk.
2. Overgang naar partnerpensioen op spaarbasis
3. Verhoging wezenpensioen
4. Pensioenopbouw tijdens WW
5. Verval ANW-compensatie vanaf 1-1-2018 voor nieuwe gevallen
6. Bijstelling partnerpensioen bij hertrouwen
7. Compensatie loonheffing
8. Maandaanlevering.
9. Arbeidsongeschiktheidspensioen

De Pensioenkamer is verantwoordelijk voor de inhoud van de pensioenregeling. ABP voert dit uit. ABP kan de pijnpunten aangeven aan de Pensioenkamer.

Wat willen de partijen?
Standpunten politieke partijen op basis van zijn interpretatie van de verkiezingsprogramma’s.
D66, VVD, CDA en CU staan achter een premie contract in plaats van een uitkering contract. Het ABP heeft een uitkering contract.
De coalitie is voor meer individueel pensioen. Dat is niet per se slechter. Je kunt het meer passend maken voor je eigen levensstijl. Het moet alleen niet te individueel worden.
Alle partijen zijn voor een collectieve risicoverdeling.
Doorsneesystematiek houdt in dat iedereen het zelfde percentage betaald. Maar dan moet je wel bij dezelfde werkgever blijven. De doorsnee premie moet er volgens de partijen uit.
Bij een vrije keuze van de uitvoerder is het nadeel dat mensen zullen gaan kiezen voor het ‘beste’ pensioen. Dat kan betekenen dat een pensioenfonds waar minder mensen voor kiezen, failliet kan gaan.
Beperken fiscale ruimte. Daar zit een gevaar in. Bijvoorbeeld als de overheid de grens op 50.000 euro (i.p.v. huidige 100.000 euro) wil zetten. Dit zou overheid veel extra belastinginkomsten opleveren.Toekomst stelsel.
De overgang naar een nieuw stelsel moet niet te lang duren (streefdatum is 2020). Er moet een nieuw systeem komen waar alle pensioenstelsels in zitten, met de bescherming dat de risicodeling niet te laag moet worden.

Vanwege de tijd wordt overgegaan tot vragen die er leven.

• Wanneer wordt overgang naar nieuw stelsel verwacht?
In 2020 voor alle pensioenfondsen.

• Komt er nog verandering in de pensioenleeftijd?
Het CBS heeft onlangs aangegeven dat er een grens aan verhoogde levensverwachting lijkt te komen.

• Als er meer maatwerk in de toekomst komt, leidt dit dan tot grotere overhead kosten?
Ja, de uitvoeringskosten worden dan hoger. Individualisering kost geld.

• Middelloon is dat een discussie?
Het ABP zit meer aan de veilige kant dan aan de individuele kant.

Tip uit de zaal. Je pensioen kun je zelf uitrekenen via de site van het ABP. Fiscaal er is kennispunt pensioenen Expertise Centrum Organisatie en Personeel ec o&p.

-----------

Power Point presentatie Steven Jongbloed 13-12-2017 (klik hiervoor rechts in het blauwe kader 20171213 Pensioenactualiteiten voor Buitenlandse Zaken, Steven Jongbloed).Fotoalbum

alt 171213 VDBZ pensioenbijeenkomst 2899 1.jpg bekijk foto alt 171213 VDBZ pensioenbijeenkomst 2901 1.jpg bekijk foto alt 171213 VDBZ pensioenbijeenkomst 2902 1.jpg bekijk foto alt 171213 VDBZ pensioenbijeenkomst 2903 1.jpg bekijk foto alt 171213 VDBZ pensioenbijeenkomst 2907 1.jpg bekijk foto