Actueel Verslag van de 85ste ALV op 29 mei jl.

Verslag van de 85ste ALV op 29 mei jl.

26 juni 2018

    Verslag van de 85ste Algemene Ledenvergadering op 29 mei 2018
om 12.30 uur in zaal X 405 van het Ministerie van Buitenlandse Zaken

1. Opening en goedkeuring notulen van de 84ste Algemene Ledenvergadering

2. Voorstel samenstelling bestuur

3. Penningmeester: Financieel jaaroverzicht 2017

4. Rapportage van de OR

5. Discussie:

• Herziening DBZV

6. WVTTK

7. Sluiting
 

Ad Agendapunt 2:
Voorstel samenstelling bestuur

Mw Drs D.R.R. Pronk, Delphine     - Voorzitter
Drs A. Beenen, Adriaan - Penningmeester        
Drs C. Kamp, Christophe - Vz Wg Arbeidsvoorwaarden
Drs D.O. Vogelaar, Dimitri - Vz Wg Personeelsbeleid
Mr R. Kenkel, Roy - Lid
Mr S.D. Kaasjager, Sanne - Lid
Drs R.D. Elema, Reneko - Lid
Mw T. Martens, Tessa - Lid
Mw D.P. Herbrink, Diana       - Lid
Dhr M. Braet, Miguel       - Lid
Ir F.L.M. Vossenaar, Frederik - Lid, Min. van EZ

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en verwelkomt de leden. Er zijn 58 lastgevingen voor het bestuur ontvangen. De notulen van de 84ste vergadering worden vastgesteld.

2. Voorstel samenstelling bestuur
De voorzitter dankt Bert de Wilde voor zijn grote inzet als voorzitter van de werkgroep Arbeidsvoorwaarden de afgelopen vier jaar. Christophe Kamp zal zijn functie per 1 juli a.s. overnemen. De leden gaan akkoord met deze bestuurswissel. De voorzitter heet Christophe van harte welkom en ziet uit naar een goede samenwerking.

3. Penningmeester: Financieel jaaroverzicht 2017
De staat van ontvangsten en uitgaven voor het nu af te sluiten verenigingsjaar 2017, sluit met een positief saldo van € 3.884,79. Het eigen vermogen nam het afgelopen jaar met hetzelfde bedrag toe. Het eigen vermogen op 31 december 2017 bedroeg zodoende € 86.161,89.

De belangrijkste inkomsten van de Vereniging zijn naast de contributies van de leden, de aan het ledental gekoppelde overheidsbijdrage die via de CCOOP wordt ontvangen, de inkomsten uit advertenties in het VDBZ Nieuws & de website en de bindingsgelden voor deelname van de pensioenuitvoerder APG.

De grootste uitgaven betreffen de salarissen van de twee medewerksters van het secretariaat.

De begroting en financiële administratie wordt met ingang van 2017 versimpeld. Voor het komende jaar wordt het aantal budgetposten teruggebracht. Daarnaast zal in de begroting en de balans niet meer niet meer gewerkt worden met verwachtte of achterstallige inkomsten en uitgaven. Alleen de daadwerkelijke ontvangsten en uitgaven zullen worden opgenomen. Bij de berekening van de vermogensbalans is uitgegaan van een conform gecorrigeerde balans voor 2016.

De penningmeester geeft het woord aan Harm Egberts van de kascommissie. De beoogde eerder ingezette versimpeling is doorgezet. Hij vraagt de vergadering decharge te verlenen. Deze wordt verleend.

De penningmeester dankt de leden van de kascommissie, Harm Egberts en Bert Meijerman, hartelijk voor hun werk.

4. Rapportage van de OR
De voorzitter van de OR, Fred Duijn, begint met een terugblik op de onlangs gehouden VDBZ-inloopsessie over de P-schouw. Hij neemt dit punt over van de voorzitter van de werkgroep Personeelsbeleid van de VDBZ en OR, die niet aanwezig kon zijn. Een belangrijk punt is dat mensen de indruk hebben dat de P-schouw een beoordelingsinstrument is. Dat is het niet, maar het blijft voor verwarring zorgen. Een tweede belangrijk punt is dat de doelstellingen van de P-schouw weliswaar ruim zijn – het gaat om beeldvorming over het ontwikkelingspotentieel van medewerkers – maar in de praktijk wordt een cijfer gegeven dat alleen een indicatie bevat over (termijn van) bevorderbaarheid. Dit blijft de komende tijd de aandacht houden.

De nieuwe ronderegels komen eraan. Dit herstelt opnieuw problemen die zijn ontstaan met de vergaande decentralisering van het P-beleid na de kanteling. De OR heeft als uitgangspunt dat het nieuwe P-beleid gesteund wordt, maar dat de schaduwkanten eruit moeten. De OR let daarbij op de volgende vier punten: efficiency (centrale aanpak had schaalvoordelen, die nu minder zijn geworden), kwaliteitsbewaking (korte termijn belangen zijn niet altijd ook lange termijn belangen bijvoorbeeld), rechtvaardigheid (voorkomen dat er een ander p-beleid gevoerd wordt per kolom) en organisatiedoelstellingen (functies tijdig vervullen en medewerkers goed plaatsen; diversiteitsbeleid; etc.).

Uit (voorinzage) in de resultaten van het MTO blijkt dat het werkplezier op departement naar beneden loopt en op het departement ook lager is dan het middelde bij andere overheidsorganisaties. Dit is een punt van zorg.

5. Discussie herziening DBZV
De herziening van het DBZV is in 2016 ingezet. Het DBZV zoals het er nu ligt is een wettelijke regeling die in 2020 wordt omgezet in een cao (Nora, wet op de normalisatie arbeidsvoorwaarden). Het DBZV is hier de basis voor.
Het voorliggende voorstel voor herziening van het DBZV is een belangrijk stap in de modernisering van de arbeidsvoorwaarden.

De voorzitter vraagt de vergadering om, namens de VDBZ, akkoord te gaan met de voorstellen die nu voorliggen.
De drie grootste posten in de herziening waarop bezuinigd is, zijn vergoeding huispersoneel, businessclass reizen en passieve representatie (15% i.p.v. 40%).
Het voorstel komt tegemoet aan de omstandigheid dat vrijwel alle collega’s met een partner worstelen met de vraag hoe om te gaan met het gegeven dat de partner een eigen carrière heeft. Met het voorstel voor het DBZV wordt het aantrekkelijker om te werken voor de partner, voor de oudedagsvoorziening is nu geen geblokkeerde rekening meer nodig, maar wordt meteen uitgekeerd, er wordt rekening mee gehouden dat partners er voor kiezen niet mee te reizen naar de post, er is een tegemoetkoming voor partners van gelijk geslacht die soms niet mee kunnen naar een post, de partner heeft meer vrijheid en een hoger bedrag te besteden t.b.v. eigen professionele ontwikkeling, er is een specifieke regeling voor kinderopvang voor alleenstaande ouders. De VDBZ heeft zich voor al deze punten ingezet op basis van de inbreng van onze leden.

In een eerder stadium was het al aan de VDBZ te danken dat er überhaupt niet is gekort op internationaal onderwijs.

De vergadering gaat akkoord.

6. WVTTK
(Her-)benoeming kascommissie: deze wordt tot latere datum uitgesteld.

7. Sluiting
De voorzitter dankt de leden voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering.

                                                               ----------

Verslag: Edith Everard
Secretariaat VDBZ


Fotoalbum

alt 180529_VDBZ_financiele_jaarvergadering_3629[1].jpg bekijk foto alt 180529_VDBZ_financiele_jaarvergadering_3637[1].jpg bekijk foto alt 180529_VDBZ_financiele_jaarvergadering_3640[1].jpg bekijk foto alt 180529_VDBZ_financiele_jaarvergadering_3642[1].jpg bekijk foto alt 180529_VDBZ_financiele_jaarvergadering_3966[1].jpg bekijk foto alt 180529_VDBZ_financiele_jaarvergadering_3969[1].jpg bekijk foto alt 180529_VDBZ_financiele_jaarvergadering_3971[1].jpg bekijk foto