Actueel Verslag van de 86ste ALV op 1 februari 2019

Verslag van de 86ste ALV op 1 februari 2019

20 februari 2019

Verslag van de 86ste ALV 1 februari 2019

AGENDA van de 86ste Algemene Ledenvergadering op 1 februari 2019 om 12.30 uur in zaal X 405 van het Ministerie van Buitenlandse Zaken
               
1. Opening en goedkeuring notulen van de 85ste Algemene Ledenvergadering

2. Statutenwijziging

3. Voorstel samenstelling Bestuur

4. Rapportage van de OR

5. Discussie:

• OR-verkiezingen
• P-beleid

6. WVTTK

7. Sluiting

Ad Agendapunt 3:
Voorstel samenstelling bestuur

Mw Drs D.R.R. Pronk, Delphine       - Voorzitter
Drs A. Beenen, Adriaan   - Penningmeester        
Vacant   - Vz Wg Arbeidsvoorwaarden
Drs D.O. Vogelaar, Dimitri   - Vz Wg Personeelsbeleid
Mr M.A.J. van der Linden, Marc   - Lid
Drs R.D. Elema, Reneko   - Lid
Mw T. Martens, Tessa   - Lid
Mw D.P. Herbrink, Diana             - Lid
Dhr M. Braet, Miguel                 - Lid
Ir F.L.M. Vossenaar, Frederik   - Lid, Min. van EZ

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en verwelkomt de leden.
Het bestuur heeft 54 lastgevingen ontvangen.
De notulen van de 85ste ALV worden vastgesteld.

2. Statutenwijziging
Er moet een zin worden toegevoegd aan de statuten om onze leden te kunnen vertegenwoordigen in de cao-onderhandelingen bij het overgaan van het ARAR naar een cao in 2020. De voorzitter vraagt om accordering van de leden. Die wordt verkregen. Het bestuur zal de statutenwijziging in gang gaan zetten.

3. Voorstel samenstelling bestuur
Christophe Kamp (voorzitter werkgroep Arbeidsvoorwaarden) en Sanne Kaasjager (Lid bestuur) verlaten het bestuur. Jurrien van der Horst (werkgroep Arbeidsvoorwaarden) gaat eveneens weg. Aangezien Jurrien niet aanwezig kon zijn zal de voorzitter hem later nog bedanken. Christophe dankt hem eveneens hartelijk voor zijn inzet.
Christophe benoemt de onderwerpen waarmee de werkgroep arbeidsvoorwaarden zich de afgelopen tijd bezig heeft gehouden. Het DBZV, Adviesraad lokale medewerkers (rechtspositie is veranderd, adviesrecht i.p.v. instemmingsrecht), loonschalen lokale medewerkers en servicekosten.
De voorzitter vraagt de leden mee te denken over een opvolger voor Christophe.
De voorzitter dankt Christophe en Sanne heel hartelijk voor hun inzet.
Nieuw bestuurslid Marc van der Linden neemt de plaats van Sanne in. Hij wordt na accordering van de leden benoemd

4. Rapportage van de OR
OR-verkiezingen vinden plaats op 19, 20 en 21 maart 2019.
Fred Duijn (voorzitter OR) geeft kort een paar speerpunten voor de campagne.
1e het gebouw.
2e kanteling van het P-beleid.
3e de rijksdienst.
De huidige OR heeft in de eerste twee punten ad hoc gerepareerd. Het 3e punt is nog niet helemaal gerepareerd.

5. Discussie OR-verkiezingen en P-beleid
De voorzitter stelt de nieuwe lijsttrekker Hester Jonkman voor en dankt haar voor al haar werk tot nu toe.
De OR-kandidatenlijst wordt officieel vastgesteld.
De voorzitter feliciteert Klaus de Rijk (ook VDBZ-lid) die in de zaal zit met zijn eigen lijst.

De voorzitter geeft het woord aan Peter Potman. Waarom het diplomatieke reveil? Een paar elementen. Er is veel gemoderniseerd. Dit kwam voort uit dreiging en overbodigheid. BZ is een moderne, digitale organisatie geworden. De organisatie is veel opener geworden. Dit wordt erkend en herkend. Economische dienstverlening kreeg een 9,3. Er is een enorme slag op de diversiteitsagenda gemaakt, net als op het consulaire vlak. De BEB is hiernaar toe gekomen. BZ is ook de beste werkgever geworden.
Toch heerst er een gevoel van onbehagen. Wat ga je daaraan doen?
• Het te ver doorgeschoten P-beleid. Bijvoorbeeld bungelende CdP’s, oudere werknemers, posten die geen medewerkers kunnen krijgen.
• BZ is geen gewoon ministerie. Er zijn arbeidsvoorwaarden nodig die daarvoor staan.
• Het broeit op het punt van servicekosten. Tijd voor gele dasjes!
• Fragmentatie in dit gebouw. Er zit een knip tussen ondersteuning en beleid. Er zijn zorgen over inclusiviteit.
• Er is een mismatch tussen ambities en huisvesting. Mensen struikelen over de designtrap en kunst. Hoe ziet de overheid ons, als plug and play ambtenaren?
Peter sluit af met de opmerking dat er positieve kanten zijn en zorgen. Dit heeft geleid tot ZIP; zorgzaam, inclusief en professioneel.

De voorzitter geeft het woord aan Margriet Leemhuis, een stem vanuit de posten en vraagt haar wat haar opvalt aan de stand van onze diplomatieke dienst.
De wereld is behoorlijk bedreigend op dit moment. Haar valt op dat we veel met onszelf bezig zijn. Bijvoorbeeld het doorgeschoten P-beleid. Ze mist de inhoud bij het buitenlandbeleid.
Dit ministerie is anders.
Het is belangrijk dat we de lokale medewerkers niet vergeten. De loonschalen en het feit dat ze er mee moeten instemmen dat ze weer geen loonsverhoging krijgen.
Ze stipt de herziening van de servicekosten aan. De neiging om alles tot op de millimeter uit te rekenen is geen goed idee.
Hereniging kinderen en familie op de post. Zij stelt voor om mensen meer de regie hierover te geven.

De voorzitter geeft het woord aan de leden.

De volgende punten komen aan bod:
• Minder interesse om bij BZ te komen werken
• Vrijstelling voorzitter werkgroep Arbeidsvoorwaarden
• Het gebouw, Rijnstraat 8
• P-beleid en rol HDPO
• Partnerbeleid
• Externe werving
 
6. WVTTK
Geen verdere opmerkingen.

7. Sluiting
De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering.

----------

Fotoalbum

alt IMG_0090.jpg bekijk foto alt IMG_0091.jpg bekijk foto alt IMG_0092.jpg bekijk foto alt IMG_0095 2.jpg bekijk foto alt IMG_0096 2.jpg bekijk foto alt IMG_0097 2.jpg bekijk foto alt IMG_0099.jpg bekijk foto alt IMG_0101 2.jpg bekijk foto alt IMG_0102 2.jpg bekijk foto alt IMG_0104 2.jpg bekijk foto