Actueel Verslag van de 87ste ALV op 20 juni 2019

Verslag van de 87ste ALV op 20 juni 2019

27 juni 2019

Verslag van de 87ste ALV op 20 juni 2019

AGENDA

van de 87ste Algemene Ledenvergadering op 20 juni
om 09.15 uur in de stijlkamer op de 2e etage van het Ministerie van Buitenlandse Zaken

1. Opening en goedkeuring notulen van de 86ste Algemene Ledenvergadering

2. Penningmeester: Financieel jaaroverzicht 2018

3. Voorstel samenstelling bestuur en overdracht voorzittershamer

4. Rapportage: OR, WGAV en WG P (met extra aandacht voor Diversiteit en Inclusiviteit)

5. WVTTK

6. Sluiting
                                         
Ad Agendapunt 3:
Voorstel samenstelling bestuur

G.E.W. van Leeuwen, Geoffrey       - Voorzitter
A. Beenen, Adriaan                       - Penningmeester        
D.P. Herbrink, Diana                     - Vz Wg Arbeidsvoorwaarden
D.O. Vogelaar, Dimitri                   - Vz Wg Personeelsbeleid
R.D. Elema, Reneko                     - Lid
T. Martens, Tessa                         - Lid
M. Braet, Miguel                           - Lid
M.A.J. van der Linden, Marc           - Lid
L.E.D. Hajema, Lotte                     - Lid
F.L.M. Vossenaar, Frederik             - Lid, Min. van EZ


1. Opening en goedkeuring notulen van de 86ste Algemene Ledenvergadering
De voorzitter, Delphine Pronk, opent de vergadering en verwelkomt de leden. Er zijn 60 lastgevingen voor het bestuur ontvangen. De notulen van de 86ste vergadering worden vastgesteld.


2. Penningmeester: Financieel jaaroverzicht 2018
De staat van ontvangsten en uitgaven voor het nu af te sluiten verenigingsjaar 2018, sluit met een positief saldo van € 455,53. Het eigen vermogen nam het afgelopen jaar met hetzelfde bedrag toe. Het eigen vermogen op 31 december 2018 bedroeg zodoende € 86.671,42. Om de financiële administratie te vereenvoudigen is de ABN-AMRO-rekening gesloten en is het aantal verantwoordingsdocumenten gestroomlijnd.

De belangrijkste inkomsten van de Vereniging zijn naast de contributies van de leden, de aan het ledental gekoppelde overheidsbijdrage die via de CCOOP wordt ontvangen, de inkomsten uit advertenties in het VDBZ Nieuws & de website en de bindingsgelden voor deelname van de pensioenuitvoerder APG. De grootste uitgaven betreffen de salarissen van de twee medewerksters van het secretariaat.

De begroting en financiële administratie wordt met ingang van 2019 verder versimpeld. Het aantal budgetposten wordt verder teruggebracht en de kas wordt afgeschaft. Alle uitgaven en ontvangsten verlopen zodoende via de rekening-courant van de ING.

De penningmeester heeft een reservering van € 2000,- opgenomen voor scholing van VDBZ-leden die zitting hebben in overlegcommissies.

De penningmeester geeft het woord aan Bert Meijerman van de kascommissie. Hij vraagt de vergadering decharge te verlenen. Deze wordt verleend.
De penningmeester dankt de leden van de kascommissie, Harm Egberts en Bert Meijerman, hartelijk voor hun werk.

3. Voorstel samenstelling bestuur en overdracht voorzittershamer
Marcel de Vink spreekt in zijn dankwoord zijn grote waardering voor Delphine Pronk uit, mede namens de Raad van Advies, voor haar werk als voorzitter.
Delphine dankt iedereen waarmee ze de afgelopen jaren heeft samengewerkt en stelt de nieuwe (50ste) voorzitter Geoffrey van Leeuwen voor.
Geoffrey neemt de voorzittershamer over en stelt Lotte Hajema voor als nieuw lid van het bestuur. Zij zal zich bezighouden met het aantrekken van nieuwe leden.

4. Rapportage: OR, WGAV en WG P (met extra aandacht voor Diversiteit in Inclusiviteit)
OR: De voorzitter van de OR, Hester Jonkman, krijgt het woord. De nieuwe OR is nu tweeëneenhalve maand in functie. Een belangrijk doel is vertrouwen op te bouwen, onderling en richting bestuurder. Doel hiervan is zoveel mogelijk constructieve betrokkenheid in een zo vroeg mogelijk stadium. Over het gebouw zit de OR op een lijn met de bestuurder: alle Haagse BZ’ers een geschikte werkplek onder één dak. Helaas gaat onze eigen bestuurder niet meer zelf over veel zaken die onze huisvesting aangaan. Daarom is de OR hier veel op rijksniveau actief.
Er is een tijdelijke werkgroep WNRA (Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren) opgezet.
WGAV: De voorzitter van de werkgroep arbeidsvoorwaarden, Diana Herbrink, krijgt het woord. Zij zet later deze middag de onderhandelingen van de bonden over de servicekosten met bestuurder voort. De onderhandelingen gaan over de invoering van een forfaitaire inhouding per 1 juli a.s. en de mogelijkheid van een overgangsregeling. De sfeer aan onderhandelingstafel is goed. Er wordt samen constructief aan een oplossing gewerkt.
Verder is de werkgroep druk met voorbereidingen op de invoering van de Wrna (Wet normalisatie rechtspositie ambtenaren) per 01-01-2020. In afwachting van de definitieve tekst van de CAO Rijk liggen er ter bespreking met de bonden conceptteksten voor een Aanvullende CAO Rijk Uitzendingen, een CAO Civiele
Missies en Verkiezingswaarnemers en volgt een tekst voor het personeelsreglement BZ (en een regeling voor honoraire consuls). Dit is erg veel werk. De werkgroep arbeidsvoorwaarden ziet dan ook graag de 2 openstaande vacatures bij de werkgroep arbeidsvoorwaarden snel gevuld.
WGPB: Marijn Noordam krijgt het woord. Dimitri Vogelaar, voorzitter werkgroep personeelsbeleid kan niet aanwezig zijn. Samen met o.a. Dimitri en Miguette Jadoul zit zij in de taskforce Diversiteit en Inclusiviteit (D&I). Zij willen graag de meningen horen over D&I, met name van andersdenkenden en om te vernemen wat de onderstromen zijn t.a.v. dit onderwerp. Het is belangrijk deze aspecten en gevoelens mee te nemen in het D&I-beleid. Ook willen ze graag weten waar voor VDBZ het accent op moet liggen bij D&I. En gaat het snel genoeg, of juist te snel of te langzaam? Verschillende leden geven hun mening. Gevraagd wordt aandacht te schenken aan 55-Plussers. Verder wordt opgemerkt dat het belang van D&I zeker omarmd wordt, maar worden er verschillende snelheden herkend. D&I wordt als een vanzelfsprekendheid neergezet, maar blijft iedereen wel aan boord? Dat is een zorg, ook van de jongere BZ’ers. Meer kennis/informatie zou daarbij helpen. Andere opmerkingen: D&I wordt nu als doel op zich gezien, maar dat moet het niet alleen zijn. Het gaat ook om de identiteit van de organisatie, waarbij de toekomst van de diplomatieke dienst en draagvlak voor D&I soms onterecht met elkaar verbonden worden. Ook het klasje en de overplaatsbaarheid van ambtenaren als groep worden in de dialoog betrokken en het belang van de sociaaleconomische diversiteit niet te vergeten wordt genoemd. Marijn en Miguette vragen tot slot wat er in de 10 ambities van de VDBZ uitspringt m.b.t. D&I? De VDBZ staat ook voor een loopbaandienst, een eigen identiteit.

5. WVTTK
Geen verdere opmerkingen.

6. Sluiting
De nieuwe voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering.


Fotoalbum

alt 190620 Jaarvergadering VDBZ 1893-2.jpg bekijk foto alt 190620 Jaarvergadering VDBZ 1894-2.jpg bekijk foto alt 190620 Jaarvergadering VDBZ 1896-2.jpg bekijk foto alt 190620 Jaarvergadering VDBZ 1897-2.jpg bekijk foto alt 190620 Jaarvergadering VDBZ 1900-2.jpg bekijk foto alt 190620 Jaarvergadering VDBZ 1903-2.jpg bekijk foto alt 190620 Jaarvergadering VDBZ 1914-2.jpg bekijk foto alt 190620 Jaarvergadering VDBZ 1924-2.jpg bekijk foto alt 190620 Jaarvergadering VDBZ 1927-2.jpg bekijk foto alt 190620 Jaarvergadering VDBZ 1935-2.jpg bekijk foto alt 190620 Jaarvergadering VDBZ 1943-2.jpg bekijk foto alt 190620 Jaarvergadering VDBZ 1956-2.jpg bekijk foto alt 190620 Jaarvergadering VDBZ 1963-2.jpg bekijk foto