Actueel Verslag van de 89ste ALV op 3 juni 2020

Verslag van de 89ste ALV op 3 juni 2020

29 juni 2020

AGENDA

van de 89ste online Algemene Ledenvergadering op 3 juni 2020 van 12.00 – 13.00 uur

1. Opening en goedkeuring notulen van de 88ste Algemene Ledenvergadering
2. Penningmeester: Financieel jaaroverzicht 2019
3. Rapportage wgav/wgpb
   • Uitkomst enquête DBZV
4. Rapportage van de OR
5. WVTTK
6. Sluiting
 
Er zijn 62 lastgevingen voor het bestuur ontvangen.

1. Opening en goedkeuring notulen van de 88ste Algemene Ledenvergadering
De voorzitter, Geoffrey van Leeuwen, heet iedereen welkom via MS Teams en opent de vergadering.
Er zijn geen opmerkingen over de notulen, waarop de notulen worden goedgekeurd.

2. Penningmeester: Financieel jaaroverzicht 2019
De voorzitter geeft de penningmeester, Adriaan Beenen, het woord. Allereerst vraagt de penningmeester toestemming aan de ALV of zij akkoord kunnen gaan met vervanging van kascommissielid Harm Egberts, die herstellende is van een operatie. In zijn plaats heeft de penningmeester Roy Kenkel gevraagd. Er zijn geen bezwaren tegen deze constructie.
Bert Meijerman en Roy Kenkel hebben stukken bekeken en goedgekeurd.
De penningmeester loopt het hele verslag door.
Adriaan noemt als belangrijkste punt het teruglopende aantal leden. Kees Cath, voorzitter van de werkgroep Arbeidsvoorwaarden, heeft het mentorschap ingesteld om zo de klasjesmensen aan te trekken.
Aangezien niet iedereen het klasje doet, wil het bestuur ook voor andere groepen een mentorsysteem gaan opzetten.
De redenen waarom leden opzeggen zijn heel divers.
De penningmeester vraagt de ALV om decharge te verlenen over het jaar 2019. Deze wordt verleend. Met dank aan de kascommissie.

3. Rapportage wgav/wgpb
De voorzitter van de werkgroep Arbeidsvoorwaarden, Kees Cath, geeft aan dat het GO (Georganiseerd Overleg) digitaal is doorgegaan op verzoek van de VDBZ. Hij heeft een aantal kritische aantekeningen gemaakt m.b.t. het op/afschalen van posten en individuele gevallen. Er is gevraagd maatregelen om thuis te werken te vergemakkelijken en hij heeft gevraagd hoe zich dat met andere ministeries verhoudt. Dit waren de afgelopen maand de belangrijkste punten.

De werkgroep heeft een enquête uitgestuurd naar leden over het nieuwe DBZV. Dat leverde een gemêleerd beeld op. Niet alleen alleenstaanden gaan erop achteruit, ook andere groepen. Richting de bestuurder zal de VDBZ zich inzetten voor de nodige correctie, waarbij een balans wordt gevonden tussen wat er noodzakelijk is en wat er mogelijk is. De uitkomst van de enquête wordt in de nieuwsbrief meegenomen.

Kees neemt de aandachtspunten uit de zaal over Air-Inc normen en aanbesteding, afschalen posten, thuiswerken op de posten, alleenstaanden en inhoudingen alleenstaanden mee en zal ze waar nodig aankaarten bij de bestuurder.
 
De voorzitter van de werkgroep Personeelsbeleid, Dimitri Vogelaar, geeft aan dat veel vragen binnen komen over op/afschalen. Collega’s vragen daarbij om een aanspreekpunt, een luisterend oor maar vooral ook maatwerk en flexibiliteit. Dimitri neemt ook deel aan de Taskforce Diversiteit en Inclusiviteit. De heer Beaujean zal daarin als voorzitter worden opgevolgd door Peter Potman.

4. Rapportage van de OR
De voorzitter van de OR, Hester Jonkman, is met verlof. De voorzitter van de werkgroep P-beleid, Paula Schindeler, neemt voor haar waar.
De OR is bezig met breed pallet aan dossiers: jaarlijks terugkomende dossiers, maar ook veel zaken die extra aandacht vergen in verband met de impact van de Corona-crisis. Ze benoemt de volgende zaken:

Corona
Tijdens de meest recente Overlegvergadering met de bestuurder heeft de OR aandacht gevraagd voor een grote verscheidenheid aan zaken die aandacht van de OR vergen o.g.v. de Corona-crisis. Een rode draad in deze zorg- en aandachtspunten is het belang van tijdige, heldere en zo eerlijk mogelijke communicatie. Een aantal voorbeelden van deze onderwerpen:
   - Overplaatsingen; aandacht voor de persoonlijke omstandigheden van de medewerker
   - Baanzekerheid; communicatie richting collega’s met een tijdelijk contract
   - Aandacht voor de Corona protocollen in de RIE’s en Plannen van aanpak (Arbo). Ook aandacht voor R8 in de volgende fase van Corona; hoe kun je weer terug naar de Rijnstraat en in welke vorm. Daar zijn heel veel zorgen én ideeën over binnen gekomen n.a.v. de uitvraag van de OR via de nieuwsflits.
   - Reorganisaties tijdens Corona tijd: aandacht voor belang van de medewerker in deze reorganisatieprocessen.

Arbo
Daarnaast is de OR de afgelopen periode ook intensief betrokken geweest bij Arbozaken. Zo heeft de OR zich ingezet voor een thuiswerkregeling en toen die er was (250 euro vergoeding) voor de verdere mogelijkheden. Daarnaast heeft de OR niet kunnen instemmen met verschillende plannen van de bestuurder, waaronder de RIE R8 (Risico-Inventarisatie en Evaluatie Rijnstraat 8). Redenen waren onder meer dat in de plannen vooral aandacht was voor kleine technische details van het gebouw, maar niet voor de grote structurele beperkingen, zoals breedplaatvloeren, vallend glas, overbezetting e.d.

Organisatie
In de werkgroep Organisatie, is momenteel veel aandacht voor de diverse reorganisaties die momenteel spelen bij verschillende directies/dienstonderdelen. Communicatie en betrokkenheid van de medewerker bij het proces stelt de OR centraal; zeker in deze tijden van werken op afstand.

Personeelsbeleid
Op P-beleid volgt de OR nauwgezet de voortgang van de zgn. ‘Plannen van Aanpak’ (PvA’s0 van HDPO op de 3 prioriteiten voor 2020:
1. Optimaal (tijdiger en kwalitatief) vervullen vacatures
2. Optimalisering dienstverlening HDPO
3. Stimuleren interdepartementale samenwerking

Deze PvA’s betreffen langere termijn trajecten. Voor plan van aanpak 1 heeft de OR regelmatig overleg met HDPO over de voortgang van de verschillende onderzoeken die zijn gestart als basis om vervolgens met oplossingen richting de bestuursraad te komen. In dit verband is het goed om te vermelden dat er onder de ‘paraplu’ van PvA 1 ook een visiedocument wordt opgesteld over ‘Partners en BZ’. Doel van dit visiedocument is om vast te leggen wat de visie is van BZ op ‘partners’ en de bijbehorende uitdagingen, en wat partners wel en niet kunnen verwachten van BZ. Verwachting is dat dit visiedocument rond de zomer wordt afgerond.

Daarnaast heeft de OR inmiddels een reactie ontvangen van de bestuurder op het ongevraagd advies op de P-schouw. De bestuurder neemt het advies van het meewegen van de P-schouw score bij het ‘Voldoet/Voldoet niet’ moment helaas niet over. De bestuurder heeft wel een aantal andere zaken toegezegd (Lokale Medewerkers Raad raadplegen over nut en noodzaak P-schouw voor lokale medewerkers, en het creëren van een medewerkersloket voor medewerkers met vragen en bezwaren over P-schouw gerelateerde zaken. De OR gaat daarover verder in overleg met de bestuurder.

5. WVTTK
• Dimitri Vogelaar. De bijeenkomst Toekomst van de Diplomatie moest worden uitgesteld. Dimitri stelt voor om de bijeenkomst is september te houden en als dat nog niet mogelijk is middels een MS Teams bijeenkomst. Bijeenkomst zal hoe dan ook via videolink op de posten te volgen zijn. De werktitel is: “Diplomatie als vak”, diplomatie wordt hier in brede zin gehanteerd als het werk dat we allen samendoen bij BZ, als one team.
• Het is niet makkelijk om nu economy class te vliegen. Voorgesteld wordt dat de werkgever daar flexibeler mee omgaat.
• Lokale leden werven. Dit is een punt waar we mee worstelen, maar waar we naar kijken. Leden geven aan graag mee te denken.
• De penningmeester spreekt een speciaal woord van dank uit aan Bert Meijerman voor zijn jarenlange bijdrage als lid van de kascommissie.

6. Sluiting
De voorzitter dankt alle leden voor hun online aanwezigheid en benadrukt nog eens dat input van onze leden belangrijk is en vraagt contact op te nemen met het bestuur als er wat speelt.

                                                           ----------