Nieuwsflits - P-beleid: van evaluatie naar realisatie

23 april 2024

Op 16 april is het ADR-rapport over de evaluatie van het personeelsbeleid (“p-beleid”) bij BZ gepubliceerd. In aanloop naar dit rapport is een aantal cruciale hervormingen aangehouden. Goed dat het rapport er eindelijk ligt. In de managementreactie wordt terecht gesteld dat het nu tijd is voor heldere keuzes om ervoor te zorgen dat ons p-beleid fit-for-purpose wordt.

Naast heldere keuzes is timing cruciaal. Doordat het rapport veel langer op zich heeft laten wachten, staat de organisatie nu voor de uitdaging om op korte termijn een aantal wijzingen door te voeren die vanaf FBS2025 gaan gelden. Het gaat daarbij mogelijk om substantiële wijzigingen die bijvoorbeeld zien op plaatsingsduur, op het al dan niet opgeven van je functie als je reageert in de ronde. Veel tijd hiervoor is er niet meer: dat maakt de druk op HDPO groot om op korte termijn voorstellen te doen en op de bestuursraad om hierover te besluiten. De VDBZ geeft hierbij graag mee: dit mag niet ten koste gaan van een gedegen uitwerking en analyse, helderheid over de impact van wijzingen op andere onderdelen van het p-beleid en het goed afwegen van alternatieven.  FBS2025 zou niet de doelstelling an sich moeten zijn. We gaan er overigens vanuit dat de VDBZ in dit proces goed meegenomen blijft worden; we blijven graag in gesprek over de consequenties van de keuzes die komende tijd gemaakt worden.

Belangrijk om te realiseren: bijna alle keuzes – op korte of langere termijn – grijpen in op het bredere p-beleid. Die keuzes moeten dus goed worden doordacht en onderdeel zijn van een bredere visie op de toekomst van het p-beleid. Dat vergt een grondige herziening. Eén die aansluit bij het concept excellente diplomatie waar de VDBZ al langer voor pleit. De managementreactie doet daar een aantal suggesties voor, maar zoals zo vaak zit het venijn hem in de details. We verwachten dat er in de aangekondigde aanstaande HR-notitie een duidelijke visie wordt neergezet. De VDBZ is zich er van bewust dat alle benodigde hervormingen niet in één keer kunnen worden doorgevoerd. We moeten evenwel voorkomen dat we op korte termijn streven naar een paar quick fixes, ten koste van een bredere hervorming op de langere termijn. Daarbij is het ook belangrijk dat overkoepelende organisatiedoelen zoals D&I hier goed in worden meegenomen, dat maakt de ADR evaluatie heel duidelijk. De VDBZ denkt hier graag over mee.

Tot slot: het moet allemaal ook begrijpelijk, overzichtelijk en transparant blijven, zodat alle collega’s in alle lagen van de organisatie weten wat ze van het p-beleid kunnen verwachten en waar ze alle relevante informatie kunnen vinden. En helemaal belangrijk: iedereen moet het gevoel hebben dat de menselijke maat voldoende blijft worden toegepast. Daarom is het goed te horen dat de bestuursraad ziet dat HDPO weer een rol van betekenis moet krijgen voor de medewerker. Terug naar hoe het was voor de kanteling van het p-beleid willen we niet, maar een speerpunt vanuit de VDBZ is: goede loopbaanbegeleiding vanuit HDPO, waarbij individuele medewerkers een aanspreekpunt hebben bij HDPO die hen kent en kan adviseren.

De komende weken zullen veel voorstellen nader worden uitgewerkt in onder andere de HR-notitie die in de managementreactie is aangekondigd. De VDBZ zal er scherp op blijven letten dat de belangen van alle collega’s daarin goed worden meegewogen. Graag aan onze achterban dan ook het verzoek om actief mee te denken en ons te voeden met ideeën. Neem contact op met één van de VDBZ-bestuursleden, of stuur een mail aan vdbz@minbuza.nl.